Kishan Singh, Maharaja of Bharatpur, Rajasthan - 1902