Go to content Go to menu
 


Kshatriya Vansh and kuldevi

PROMINENT RAJPUT CLANS & THEIR MAIN CENTERS
RAJPUT VANSH
Suryavansha
Chandravansha
Agnivansha

RAJPUTS PLACES(Thikana) AND THERE GOTRAS

Important branches of Suryavansh

  Branches         Location                                    Gotra                              Kuldevi
Suryavanshi    UP & Uttranchal                        Kashyap                         Chandika
Raghuvanshi   UP, Bihar, Raj,MP                     Kashyap,Vasistha            Kalika
Nimivansha     Bihar                                         Vasishtha                         Chandika
Nagvanshi       Jharkhand, Orissa,MP               Kashyap                          Chandika
Gohil Vansha   Gujarat, Rajasthan                    Kashyap                          Vanmata
Rathore           Bihar, Rajasthan               Kashyap, Gautam         Vindhyavasini
Gautam           Bihar,UP                                   Gautam 
Parmar            Bihar,UP,MP                            Vashishtha                        Durga
Kachwaha       Bihar, UP,Rajasthan                  Gautam                       Mangala
Parihar            UP, MP, Rajasthan                    Kashyap                       Chamunda
Gaud               UP,MP,Rajasthan                      Bhardwaj                      Mahakali
Chauhan          Bihar,UP,Haryana                     Vatsa                            Shakambhari
Vaishya           UP,Bihar                                   Bhardwaj                         Kalika
Pundir             UP,Gujrat,Rajasthan                  Paulsatya                    Dadhimata
Dixit               Gujrat,UP,Bihar                         Kashyap                          Chandi
Kaushik          UP,Bihar                                   Kaushik 
Bisen              UP,Bihar                                   Prashar
Important branches of Chandravansh
Branches         Location                                    Gotra                              Kuldevi

Somvansha      UP,Bihar,Punjab                        Aatri                               Mahalaxmi
Puruvansha      UP                                             Bhardwaj                       Chandi
Haridwar         UP                                             Bhargawa 
Kuruvansha     Bihar,UP                                    Bhardwaj                        Bandi
Drahhuvansha  Tripura,Assam                           Aatri                               Mahalaxmi
Bhriguvansha   UP                                             Bhargava 
Bhativansha     Bihar,Rajasthan                          Aatri                               Mahalaxmi
Chandel          Bihar,UP,Himachal                     Chandraya,Vatsa             Mahadevi
Jhala               Gujrat,Rajasthan                         Kashyap                          Mahakali
Solanki           Guj,Rajashthan,Bihar                   Bhardwaj                        Chandi
Sengar            Bihar,UP                                    Gautam                           Vindhyavashini
Suryavansha
1.Badgujar Kshatriya:
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kalika.
From the vansha of Ramchandraji.
Branches - Sikarwar, Khadal, Batela, Raghav, Chopra, Bafna etc.
2.Gyatvanshi Kshatriya:
Tirthankar Mahavir was Rajput Kshatriya and belongs to this vansha. He later formed Jain Dharma.

3.Gour, Goud Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Devi - Mahakali.
Ishta - Hridradev.
From the vansha of Lord Raja Jayadrata, Sinhaditya, Laxmanaditya also belongs to this vansha. States - Ajmer, Takshasheela, Awadh, Gohati, Shivgarh.
Branches - Amethiya Kshatriya .
Total 5 branches. Existed from 1290.

4.Raikwar Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
King Suval, Shakuni belongs to this vansha.
States - Raikagarh near Jammu, Ramnagar, Rampur, Mathura etc. Named Raikwar as they belongs to Raikgarh.
This is a branch of Rathor.

5.Sikarwar Kshatriya:
Shikharwal, Sakarwar are the same.
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Durga.
Devata - Vishnu.
This is a branch of Badgujar. Many kings belongs to this vansha.
State - Shikarwar (City).
Branches - Kadoliya, Saraswar etc.

6.Dixit Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Devi - Durga (Chandi).
King Durgbhav belongs to this vansha. Samtat Vikramaditya has given them the title of Dixit as they belongs to Dikhitana. Being from the vansha of Raja Durgbhav the are called Durgvanshi. King Udaybhan, Banwarisingh, Gaibarshah also belongs to this vansha.
Branches - Durgvanshi, Kinwar.
States - Nevnatangarh, Umri, Phulwariya. Dixit surname also comes under Bhumihar caste which is different.

7.Gohil Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Banamata.
Kuldev - Mahadev.
Branches - Vajasniya. This is a branch of Gahlod vansh. Maharaja Gohil founded a state at the basin of Luni river which includes 350 villeges with capital Khergarh.
State - Sourashtra, Kathiyawarh, Gohilwarh, Bhavnagar, Sihor, Palitana etc. Grahadatta was the first king from Gohin vansha. Great king Shiladitya also belongs to this vansha. This vansha existed from 703.
This is a branch of Gahlod.

8.Suryavanshi Kshatriya:
These are Suryavanshi Kshatriya and their kul is also Suryavanshi.
Gothra - Bhardwaj, Kashyap, Savanya.
Guru - Vashishtha.
Ved - Yajurved. King Akaldev, Tilakdev etc. belongs to this vansha.
States - Shrinagar and Garhwal.

9.Singhel Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kali.
State - Sinhalgarh.
Being from Sinhalgarh they are called Singhel.
Branches - Chhokar, Jadeja, Jaiswal, Khagar, Kharbad.
Sub-Branch - Jadoun.

10.Thakur Kshatriya:
Thakur - Thakurai Kshatriya are Suryavanshi.
Thakur is their Kul also. Notice: Thakur is not our caste, our caste is Rajput Kshartiya. Thakur is a title given to Rajput Kshatriya. There is also a different caste called thakur.

11.Nimivanshi Kshatriya:
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
This vansha is named after Nimi, son of Maharaja Ishwaku.
Branch - Nimodi kshatriya.

12.Sisodiya Kshatriya (Branch of Gahlod) :
Rana Vansha Being from Sisoda village they are called Sisodiya.
This is a third branch of historical Gahlod Rajputs.
They have same Gothra, Ved, Kuldevi and Isht dev as for Gahlod Vansha. The great heroes from history like Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji belongs to Sisodiya Vansha.
State - Udaypur.
Ranawat, Chundawat, Sangawat, Meghawat, Jagawat, Shaktawat, Kanhawat etc are included.
This is just like Chundawat is a son of Chunda, Shaktawat is a son of Shaktisingh. In Sanskrit, meaning of "wat" is son. The name of Kul begins with the name of Rajput King. The Rajput king who fighted in a battlefield (Ran) has given a title Rana and those who fought greatly were awared with a title Maharana.

13.Kachhwah Kshatriya:
Gothra - Goutam, Vashishtha
Kuldevi - Durga.
Isht - Ramchandraji.
From the vansha of Kusha. Famous king Prithviraj belongs to this vansha.
They have 21 branches - Narwar, Gwalior, Drawakunda, Majkotiya, Jasrotiya, Jammuwal, Dhar etc.
Semi-branches are Shekhawat, Dudhawat, Ratnawat, Rajwat, Bakawat, Pahadi Suryavanshi, Naruka, Jamuwal, Gudwar, Rai Malot, Mounas Kaushik, Manhas, Minhas etc.
State - Rohtasgarh, Amer, Jaipur, Amethi, Karmati, Fort of Gwalior.
Kings from this vansh are Sumitra, Suryasen, Sawai Jaishingh etc.
Their state existed from 1503 to (Sawai Jaisingh) 1930. There are also many branches and sub-branches of this vansha.

14.Rathor Kshatriya:
Gothra - Goutam, Kashyap, Shandilya.
Ved - Samved, Yajurved.
Devi - Pankhani, (Vindhyavasini). Nagnecha (nagana)
Isht - Ramchandraji.
Kings belongs to this vansh are Raav Bika (14650, King Jaichand, Veer Durgadas Rathor, Veer Amarsingh Rathor etc.
States - Idar, Jodhpur, Marwad, Bikaner, Kishangarh, Kannouj.
Having 24 branches and many sub-branches like - Chandawat, Champawat, Jaitawat, Jhabua, Kumpawat, Kailwarh, Raikwarh, Surwarh, Jayas, Kanoujia, Bikawat, Dangi, Kotecha, Kupawat, Jodhawat etc.

15.Nikumbha Kshatriya:
Gotra - Vashishtha, Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kalika. Nikumbha, Sagar, Bhagirath etc. were the kings from this vansha.
States - Mandalgarh, Fort of Alwar etc.
Branch - Kathariya.

16.Shrinet Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kuldevi - Chandrika.
This is a branch of Nikumbha. Kings from this vansha are Dirghabahu, Bahusuket, Shakun Dev etc.
State - Kapilvastu, Shrinagar etc.
Narouni Kshatriya is one of its branch. Being originated from Shrinagar they are called Shrinet.

17.Nagvanshi Kshatriya:
Gothra - Kashyap, Shunak.
Isht Dev - Nag Devta. Ashwasen, Ritusen belong to this vanshaRaj .
State - Mathura, Marwad, Kashmir, Chhota Nagpur.
Branches - Taank, Katoch, Takshak etc.

18.Bais Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Kalika.
Ved - Yajurved.
Isht Dev - Shivji.
First king from this vansha was Harshawardhan. Other kings are Trilokchand, Vikramchand, Kartikchand, Ramchandra, Adharchandra, Narwardhan, Rajyawardhan etc.
States - Baiswada, Pratishthanpur etc.
Branches - Trilokchandi, Kotbahar, Rawat, Pratishthanpuri, Dodiya, Chandosiya, Kumbhi, Narwariya etc. Being originated from Baiswada they are called Bais.

19.Bisen Kshatriya:
Gothra - Parashar, Bhardwaj, Shandilya, Atri, Vatsya.
Ved - Samved.
Kuldevi - Durga.
Kings from this vansha are Mayurbhatt, Birsen. Vansh Bisen obtain its name from Raja Birsen. States - Bisenvatika, Gorakhpur, Mankapur, Pratapgarh.
Branches - Donwar, Bambwar, Bamtola.

20.Goutam Kshatriya:
Gothra - Goutam.
Ved - Yajurved.
Devi - Durga.
Isht Dev - Ramchandraji. This is the vansh who destroyed Shakya Dynesty.
Branches - Kandawar, Antoyya, Rawat, Maurya, Goniha.
Lord Goutam Buddha was born in this vansha, then after he founded Boudha Dhamma. Mahapurush Dhumraj also belongs to this Vansha.
Note: Bhoomihar community also has a caste Goutam which is different.

21.Raghuvanshi Kshatriya:
Gothra - Kashyap, Vashishtha.
Ved - Yajurved.
This vansha is named after Suryavanshi King Raghu who was born in the 54th generation of King Ishwaku. Raja Raghu was a great warrior, he conqured in all the directions and when he returned to his capital he performed Vishwajeet Yagya and donate all his wealth to the Bramhins. He defeated Kings of Suhadra desh, Bang desh, Basins of Ganga river. He marched towards north by defeating the kings of Durdul and Malay mountains. He destroyed the Hoon Kshatriyas and expanded his regime upto kailash. The history of Raghuwansh is very famous.

22.Rawat Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Chandika.
Vethhar is their place of orgin. This is a branch of Bais, and according to Kshatriya Bhaskar this is also a branch of Goutam.

23.Pundir Kshatriya:
Gothra - Pulutsya.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Dahima.
Veer Pundhir was the first king from this vansha. This vansha was very popular during the regime of Prithviraj Chouhan.
Kulwal, Kanpuriya and Dhakad are its branches.
Pundhir is Suryawanshi Kshatriya, Hrishivanshiya. This is a branch of Dahima Kshatriya.
Lahore was their state.
Being from the vansha of Punchrik they called Pundhir. Their ansistors ruled on Telangana (Andhra) and their territory was Jasmor. The world famous Shakhumbari Devi Fair is organised in this state. This temple is situeated in the terrains of Shivalik Temple.

Other Suryawanshi Kul Amethiya kshatriya from Amethi, Gohil, Kaktiya, Udmatiya, Madiyar, Chumiyal, Kulwal, Donwar, Dhakar, Maurya, Kakan, Shanguvanshi, Bambobar, Cholavanshi, 
Pundir, Dogra, Lichhawi etc.
 
Chandravansha
1.Somvanshi Kshatriya:
Gothra - Atri.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Mahalaxmi.
King Lakhansen was one of the king from this vansha.
State - Pratapgarh.

2.Yadav Kshatriya:
Gothra - Kondinya.
Ved - Yajurved.
Guru - Durvasa.
Kuldevi - Jogeshwari.
Lord Vishnu was born in this vansha. Raja Arjundev was also from this vansha.
States - Dwarka, Karoli, Kathiyawara.

3.Bhati Kshatriya:
They are also called as Somvanshi. Somvanshi belongs to the vansha of Pradyumna, elder brother of Lord Krishna. The first king from this vansha was Raja Jaisa Bhati. This brave king was the son of Baland Yadav. Raja Gajsingh, Abhaypal, Prithvipal, Maharawal, Ranjitsingh, Maharawal Shalini Vahan were also the kings from this vansha. State Jaisalmer, Sirmur, Mysore, Karoli, Jaisawat.
Branches - Sirmour, Jaiswar, Sarmour, Sirmuria, Kaleria Kshatriya, Jadeja. Rawal Jaisal founded Jaisalmer. The temple, palaces of this city are build from yellow stone. Raja Rawal ruled from 1212.

4.Jadeja Kshatriya:
At some places this vansha is also called as Chudasa.
State - Gondal state, Navnagar (Gujarat).

5.Tanwar/Tomar Kshatriya:
Gothra - Gargya.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari.
This is a branch of Yaduvanshi. Sinharaj was the first king from this vansha who ruled from 1013. Angpal and Tungpal were also from this vansha. Tomar vansha begins from Tungpal. He was the son of king Yayati from the vansha of Puru.
States - Delhi, Gwalior, Nuspur (Himachal), Paatan (Sikat).
Branches - Sub Branches - Beruar, Birwar, Badwar, Katiyar, Katouch, Jinwar, Indoria Kshatriya and Tirota Kshatriya. Indoria Kshatriya has branches - Raikwar, Jaiwar.

6.Kalchuri Kshatriya:
Kalchuriya : This is a Haihya Kshatriya Vansh.
Gothra - Krishnatreya, Kashyap.
Kuldevi - Durga and Vindhyavasini.
Devta - Shivji. Raja Kartvirya was from this vansha.
States - Ratanpur, Raipur, Koushal (M.P.) and Mahashati City. The inscription from this vansha are kept in a museum at Nagpur.

7.Koushik Kshatriya:
Gothra - Koushik.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari.
Devta - Shiv. Raja Koushik belongs to this vansha.
State - Gorakhpur, Gopalpur.

8.Sengar Kshatriya:
Gothra - Goutam, Shandilya.
Ved - Yajurved.
Devi - Vindhyavasini.
River - Sengar. Kings from this vansha are Chitrarath, Dashrath, Dharmrath.
States - Chedipradesh, Dakshinpradesh, Sourashtra, Malwa, Champanagari.

9.Chandel Kshatriya:
Gothra - Chandatreya (Chandrayan), Sheshdhar, Parashar and Goutam is also found.
Kuldevi - Maniyadevi. Devta - Hanumanji. Veer Shishupal, Chandrabramha (Chandravarma), Yashovarman was from this vansha. This vansha defined itself.
State - Chanderi (Gwalior). Many brave kings were from this vansha.
Chandel, Chanderi nagar, Khajuraho Temple, Madan Sagar of Mahoba are the glory symbols of this vansha. The mark of Hanuman was engraved on the coins of Chandel vansha.

10.Gaherwar Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Devta - Vishnu, Mahadev.
State - Kashi and Kashipuri. Kashya, Dinadas, Manikchand were the kings from this vansha. Bundela is a branch of Gaherwar vansha and Bundelkhand is the state of Bundela vansha. Kherwad is the branch of Bundela.

11.Janwar/Janakwar Kshatriya:
Gothra - Koushik.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Chandika.
Research and historical inscription has proved that this vansha belongs to Maharaj Janmejay, grandson of Arjun.
States - Chhaoni in Gujarat, Japaner near Nimach and Pawagarh.

12.Jhala Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Kuldevi - Durga, Mahakali.
Isht - Mahadev.
Veer Kundmal, Harpal, Vijaypal were from this vansha.
States - Kuntalpur, Sekhrigarh, Krantigarh, Bikaner, Kathiyawarh, Jhalawarh, Limdi. When the three prince of Raja Harpal and Rani Shaktidevi were playing, an elephant lifted them. Rani Shaktidev catched them ("Jhel lena" in hindi) in her hands and from then this vansha is named Jhala.

13.Palwar Kshatriya:
Gothra - Vayaghra.
Ved - Samved.
Dev - Nag.
As they lived in Pali village, this vansha is named as Palawar.

14.Gangavanshi Kshatriya:
Gothra - Kanvayan.
Ved - Samved.
This vansha was named after Raja Gangeya. The famous Jagannath temple at Puri was build by this vansha. This vansha also has its own calender.

15.Biladariya Kshatriya:
Gothra - Atri.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari. Raja Bhogpal migrated to Biladar and thereafter this vansha comes into existance.

16.Puruvanshi Kshatriya (Paur):
Gothra - Bahryasptya.
Ved - Yajurved.
Devi - Durga.
Devta - Shiv.
Paurav (Poras) was the son of King Ila. He fought with Alexander at the basin of river Jhelum. Branch - Bhardwaj.

17.Khaati Kshatriya:
Gothra - Atri, Bhardwaj.
Kuldevi - Durga. They are the Kshatriya from Garhwal. Kursela was their state. They are Bihari Kshatriya.

18.Kanhvanshi Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kanhvansha begins from Raja Kanhsingh. The city of Kanpur is founded by them. Kaithola was their capital.
Branch - Kanpuria.

19.Kuruvanshi Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Devta - Bandi. Kuruvansha begins fromm Raja Kuru and Yaduvansha begins from Raja Yadu.

20.Katouch Kshatriya:
The fort and temple of Kangra (Himachal) was build by Katouch Kshatriya Vansha. The temple of Ambika devi is situated inside the fort.
Branch - Jaswal, Guleria.

21.Banafar Kshatriya:
Gothra - Koundilya, Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Sharda. King Daksharaj and Bachharaj belongs to this vansha. Brave Alha and Udal were their sons also known as Malkhan and Sulkhan respectively. Pathania is their branch.

22.Bhardwaj Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kuldevi - Sharda.
Bhardwaj vansha begins from king Puru.

23.Sarniha Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Durga.
They belongs to Sarangarh and hence called as Sarniha Kshatriya.
Branch - Karmwar/Karamwar.

Drahyavanshi Kshatriya: This vansha begins from Raja Drahayu, the thirt brother of Raja Yadu. Tripura was their capital. This vansha is from Bengal.

24.Choukatkhamb Kshatriya:
This vansha found its name (Choukatkhamb) as the used to break apart the pillars (Khamb) of the Rath of enemy to defeat them.
Branch - Bachhil.
Note: Gargvanshi, Bachhil, Jadeja, Bundela, Jaiwar, Katiaar etc are also comes in Chandravansha.
Agnivansha
1.Parmar Kshatriya:
Pramar, Parmar, Pambubar.
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Sinchimaay Mata, Durga in North India, Kali in Ujjain.
Their ancient capital was Chandrawati, situated 4 miles away from Abu station. This vansha evolves out from the Agni Kunda of Yagya on the Abu mountain."Parajan Marithi Parmar" means "Vansha which defeats the enemy" hence it is called Parmar. Great Brave king Vikramaditya, Raja Bhoj, Shalinivahan, Gandharwasen were from this vansha.
States - Malwa, Dharanagari, Dhar, Devas, Narsinghgarh, Ujjain. Samrat Vikramaditya was also recognised as a great ruler by the muslim community. According to the book Shayar ul Okul at Makab e Sultania, His glory was written on a golden plate kept at Kaba. It is also mentioned in Shayar ul Okul that Khushnuba dhoop was the giving of Vikramaditya. The entire world knows that Shivling and Kutubminar were build in Kaba by Vikramaditya.
Parmar Kshatriya has 35 branches which includes Pawar, Baharia, Ujjainia, Bholpuria, Sounthia, Chawda, Sumda, Sankla, Doda, Sodha, Bharsuria, Yashoverma, Jaivarma, Arjunvarma etc.
King Umravsingh, Jaiprakashsingh, Babusahabjadasingh were belongs to Ujjaini Kshatriya. The great Kunwarsingh Mahaveer was the son of Babusahabjadasingh.

2.Solanki Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj, Manavya, Parashar.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kali.
In South India they are also known as Chalukya or Choulukya. Kings Prithvidev, Madansingh was from this vansha. Madanakul was build by King Madansingh. King Chandradeep Narayan singh also from this vansha who build an ashram for Mahatma Gandhi on his own land. This ashram is known as Hajipur congress ashram.
States - Ayodhya, Kalyan, Andhra, Paatan, Gangatat. Solanki Kshatriya has 16 branches which includes Baghela, Baghel, Solanke, Kataria, Sikharia, Sarakia, Bharsuria, Tantia etc.
This vansha is existed from 1079.

3.Parihar Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Kuldevi - Chamunda.
Isht - Lord Vishnu. The first king from this vansha was Nagbhatta.
The great king Harishchandra was also from this vansha. He has two wifes, one was a Brahmin and the other was Kshatriya.
States - Kathiwarh, Ayodhya, Kurukshetra to Banaras, Bundelkhand, upto Himachal.
This vansha has 19 branches which includes Surawat, Chandrawat, Gajkeshar, Badkeshar, Chandrayan, Kalhansa etc. The state of Kalhansa Kshatriya was at Basti (U.P.). Many kings were born in this vansha. Chopra Kshatriya vansha is also one of its sub-branch. This vansha is existed from 894.

4.Chouhan Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Ved - Samved.
Kuldevi - Ashipuri.
Guru - Vashishtha.
Isht - Mahadev.
Devta - Shrikrishna.
Samrat Prithviraj Chouhan, Lakha (1451) were from this vansha.
States - Bundi, Kota, Sirohi, Asthir. Delhi, Ajmer, Bhadoch, Dholpur was also come under their regime. They build beautiful lakes. Samrat Prithviraj Chouhan defeated Mohammad Ghori several times and forgive him later 16 times. The coward Mohammad Ghori deceitfully arrested Prithviraj Chouhan and take out both his eyes. Like Arjun, Prithviraj Chouhan was very fluent in his verbal approach. There are many other kings also belongs to this vansha.
Chouhan Kshatriya Vansha has 25 branches, sub-branches includes Hada, Khinchi, Bhadoria, Songar, Songara, Devra, Rajkumar, Sambharia, Gadharia, Bhurecha, Balecha, Tassera, Chachera, Bhawar, Bankat, Bhople etc. Chouhan vansha existed from 1067.

5.Hada Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Devi - Ashapuri.
Guru - Vashishtha.
Ved - Samved.
King Maniklal was from Hada vansha. One of the famous personality from this vansha is Ramdeva. Hada Kshatriya Vansha is also popularly known as Hadouti.
States - Bundi, Kota. There is a history of Brave Hada Rani.
Branches - Udawat, Devra, Devre, Jaitawat, Chandrawat.

6.Songira Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Kuldevi - Chandi.
Ved - Samved.
King Kirtipal, Samarsingh, Udaysingh, Samantsingh, Kanhdev, Maldev belongs to this vansha. The fort of Jalor was captured by this vansha. The mother of Maharana Pratap was from this vansha.
Branch - Bhadoria. Songira Kshatriya is a branch of Chouhan Kshatriya.

7.Baghel Kshatriya:
Baghela/Baaghela.
Gothra - Bhardwaj, Kashyap.
Ved - Yajurved.
Devi - Kali. This vansha derive its name from their ancistor Vyaghradev. Many brave perfonalities were born in this vansha.
State - Madarv, Pandu, Pothapur, Nayagarh, Ranpura etc. This is a branch of Solanki. Branch of Baghel Kshatriya is Pawar.

8.Bhadoria Kshatriya:
Gothra etc. are the same as that of Chouhan Kshatriya. They ruled on Bhadawar and hence named as Bhadoria. This is a branch of Songara.

9.Bachgoti Chouhan Kshatriya:
They derived mis-spelled name from Vatsa Gotri and called themselves as Bachgoti Kshatriya. Rajkumar and Rajwar are their branches.

10.Khinchi Kshatriya:
Gothra - Vatsa and Goutam is also found.
Ved - Samved.
Devi - Bhagwati.
Kings Bhagwatrai, Gugalsingh and Jaisingh were from this vansha. Khinchipur was their state. Raja Bhagwatrai has translated 7 stories of Ramayana into poems very beautifully. He has also written Hanuman Pachhisi.
This is a branch of Chouhan Kshatriya.

11.Dogra Kshatriya:
They are the natives of Kashmir.
Gothra - Kashyap.
States - Jammu, Balia.
 
Other Vansha (Kul):
Negi Kshatriya, Katnaas etc. are also Agnivanshi Kshatriya.

 

 

Comments

Add comment

Overview of comments

Ilapo27

(Itiri09, 2019-02-01 10:18)

https://lil-zone.tumblr.com https://whatever-gbye.tumblr.com https://lavignez-flexing.tumblr.com https://pauazc.tumblr.com https://shitmoon69.tumblr.com https://xaxxaia.tumblr.com https://mimundoterminaenel.tumblr.com https://siga-osol-contemple-alua.tumblr.com https://farmingay.tumblr.com https://foreshu.tumblr.com https://micshop.tumblr.com https://banjeeho.tumblr.com https://snowonesix.tumblr.com https://hpgm.tumblr.com https://dankdimmadomedougdimmsdimmadome.tumblr.com https://flurpzz.tumblr.com

Pucer14

(Uhago22, 2019-01-31 23:29)

https://shyrosexo.tumblr.com https://cont--nue.tumblr.com https://blueskyfullofstarss.tumblr.com https://howsdoesitwork.tumblr.com https://tiodollynh0.tumblr.com https://itsdyzo.tumblr.com https://fuckthemajortomyeah.tumblr.com https://collaredqueen.tumblr.com https://frases-status-amor.tumblr.com https://ezquadros.tumblr.com https://mccnblccd.tumblr.com https://sleepyforeva.tumblr.com https://suicidegirl911.tumblr.com https://xxjenesaisquoixx.tumblr.com https://adstritoo.tumblr.com https://trappslut.tumblr.com

Ewabi26

(Inefi92, 2019-01-31 13:41)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/comprar-lopressor-metoprolol-con-visa http://socialchangesa.com/blogs/post/72844 http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-teofilina-200mg-y-pagar-con-visa-chile http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/zyloprim-allopurinol-comprar-sin-receta-con-seguridad-us-comprar http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-zocor-simvastatin-5-mg-de-forma http://flutes.ning.com/profiles/blogs/elimite-30-mg-o-en-commander-permethrin-ou-acheter-suisse http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/amitriptylina-como-comprar-sin-receta-de-calidad-paraguay-comprar http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/ropinirol-0-25-mg-como-comprar-sin-receta-con-seguridad-nicaragua http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-sildamek-25-mg-de-forma-segura-paraguay http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-levonorgestrel-urgente-rep http://dmoney.ru/52514/duloxetina-comprar-receta-puedo-comprar-duloxetina-queretaro http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/indocin-indomethacin-75mg-como-comprar-sem-prescri-o-no-brasil http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=29860&qa_1=acyclovir-800mg-cheap-brand-acyclovir http://bobford.ning.com/profiles/blogs/buy-ramipril-10mg-on-sale-order-ramipril-canada-no-prescription http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-800-mg-comprar-env-o-libre-chile-comprar-zovirax-400mg http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-oxitetraciclina-sin-receta-de http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mebendazol-forma-segura-rep-blica http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/meclizina-25-mg-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-m-xico http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-nitrofurantoin-monohydrate-sin-receta-buen http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-metoclopramida-10-mg-sin-receta-fiable-usa http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-sildrem-120mg-online-where-to-order-sildenafil-citrate-no http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-floxur-400mg-gen-rico-online-brasil http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/irbesartan-150mg-sans-ordonnance-commander-sur-le-net-acheter http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27162&qa_1=propranolol-comprar-farmacia-fiable http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clomifeno-100mg-sin-receta-al-mejor-precio

Jipas35

(Xebid12, 2019-01-30 21:18)

http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-cycladol-20mg-con-mastercard-principat-d
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/prilosec-40mg-onde-comprar-de-forma-segura-on-line-brasil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-lincocin-500-mg-con-garantia-dominicana-comprar
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clozaril-clozapine-25mg-al-mejor-precio-estados
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-adapalene-con-seguridad
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-distinon-pyridostigmine-bromide-60mg-gen-rico-melhor-pre
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-chloroquine-en-l-nea-guatemala-aralen-venta-sin
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/desmopressin-a-bon-prix-internet-securise-desmopressin-belgique
http://lifestir.net/blogs/post/75130
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadalafil-dapoxetina-20-60-mg-urgente-usa
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-fluconazol-150mg-sin-receta-de-confianza-rep-blica
https://seekspan.com/index.php?qa=142352&qa_1=price-ciavor-10mg-buy-online-online-pharmacy-canada-ciavor
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-zudena-udenafil-100-mg-gen-rico-frete-gr
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/order-adalat-20-mg-cheap-how-can-i-buy-nifedipine-safely
http://bricolocal.com/profiles/blogs/order-td-pill-20-60mg-cheap-td-pill-20-60mg-for-sale-with-no
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-bromocriptina-parlodel-2-5mg-entrega-24h-na-internet
http://wu-world.com/profiles/blogs/cyproheptadine-4-mg-o-en-acheter-site-serieux-vente-periactin
http://bricolocal.com/profiles/blogs/calcium-acetate-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-un-descuento

Ayizi63

(Udoxu54, 2019-01-30 10:15)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-de-virecta-sem-receita-virecta
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-with-dapoxetine-100-60mg-order-safely-how-can-i-buy
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en-medicamentos
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/aldactone-25-mg-comprar-online-bolivia
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/buy-isosorbide-60mg-low-price-how-to-buy-imdur-without
http://medioteca.com.ar/blogs/post/43532
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/meloset-3-mg-donde-puedo-comprar-en-internet-rep-blica-de-chile
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-olanzapine-5mg-online-olanzapine-purchase-by-bitcoin
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/lisi-puren-lisinopril-5-mg-donde-comprar-buen-precio-comprar
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-fenofibrato-200-mg-sin
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/cheap-adartrel-0-5-mg-buy-online-can-i-order-ropinirole
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dexamethasone-sin-receta
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/linezolid-buy-without-prescription-where-to-purchase-zyvox-cheap
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-differin-15-mg-safely-how-to-purchase-adapalene-no-rx
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/oneaid-20mg-donde-comprar-de-confianza-chile-comprar-tadalafil
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/order-filda-online-where-to-buy-generic-filda-cheap
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cytoxan-order-cytoxan-buy-cheap-online
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cheap-silenor-10-mg-buy-online-25-mg-silenor-online
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/getgo-tadalafil-comprar-gen-rico-entrega-em-48-horas-on-line-no
http://answers.codelair.com/33431/farmacia-comprar-generico-carbaflex-methocarbamol-estados
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-norgestimate-ethinylestradiol-50-mg-sin
http://foodtube.net/profiles/blogs/acheter-du-cianeo-sur-un-site-serieux-forum-acheter-du-cianeo
http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-budesonida-0-1-mg-sin-receta-con-seguridad-donde-puedo

Ejopu45

(Ekufu41, 2019-01-29 20:14)

http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/vimax-sildenafil-citrate-150-mg-como-comprar-sin-receta-entrega-r http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/tornetis-sildenafil-citrate-150-mg-puedo-comprar-de-calidad-per http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-furosemida-sin-receta-2 https://lesko.com/q2a/index.php?qa=45687&qa_1=farmacia-comprar-generico-comprar-sildenafil-citrate-generico http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-lanoxin-digoxin-sin-receta-en-farmacia-online http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sotalin-40mg-order-how-to-buy-sotalol-without-rx http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/erasilton-25-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/mebendazol-como-comprar-sin-receta-de-calidad-guatemala-comprar http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-sotalol-40mg-sin-receta-r-pido-espa-a-comprar http://whazzup-u.com/profiles/blogs/commander-vrai-femalegra-100mg-en-ligne-bas-prix-sans-ordonnance http://bricolocal.com/profiles/blogs/dramamine-livraison-gratuit-baisse-prix-vente-libre-dramamine http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/buy-cefadroxil-250mg-online-can-i-purchase-duricef-without-rx http://ggwadvice.com//index.php?qa=62364&qa_1=bimatoprost-confianza-internet-comprar-bimatoprost-drogaria http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/griseofulvine-au-rabais-sans-ordonnance-acheter-griseofulvine-250 http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/353345 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/dapoxetine-30mg-como-comprar-buen-precio-espa-a http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/virnagza-fort-buy-without-prescription-cheap-virnagza-fort-on http://soruanaliz.com/index.php/20032/como-comprar-generico-ketoconazol-receta-internet-panam%C3%A1 http://ggwadvice.com//index.php?qa=61481&qa_1=gabapentina-comprar-farmacia-gabapentina-comprar-neurontin http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/fanciclovir-onde-comprar-envio-rapido-on-line-no-brasil

Tixof06

(Axabo91, 2019-01-28 23:22)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/discount-rizact-5-mg-order-online-buy-generic-rizact
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/90591
http://medioteca.com.ar/blogs/post/43387
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pioglitazona-15mg-sin-receta-env-o
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-primidone-250mg-how-can-i-buy-mysoline-no
http://ggwadvice.com//index.php?qa=58034&qa_1=glucotrol-glipizide-segura-comprar-glipizide-receta-farmacias
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=22072&qa_1=comprar-ezetimiba-gen%C3%A9rico-internet
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ziprasidone-40mg-sans-ordonnance-ziprasidone-vente-libre
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-glucotrol-de-confianza-costa-rica
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-apcalis-sx-tadalafil-en-ligne-pas-cher-securise
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-norethindrone-acetate-5-mg-de
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-plavix-75mg-without-prescription-where-to-buy-clopidogrel
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-premarin-conjugated-estrogens-gen-rico-via
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-armidex-1-mg-sem-receita-na
http://www.facecool.com/profiles/blogs/purchase-via-avenir-100-mg-via-avenir-once-to-buy
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/latisse-buy-without-prescription-how-to-order-bimatoprost-fast
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-diamox-sin-receta-urgente-chile
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida-m
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/ethambutol-hydrochloride-buy-online-where-buy-ethambutol
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-de-betamethasone-clotrimazole-10mg-lotrisone-acheter-en
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/low-price-zofran-8mg-order-online-how-can-i-buy-ondansetron-in
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-xalatan-latanoprost-r-pido
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-betametasona-clotrimazol-10-mg-sin-receta
http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-isosorbide-dinitrate-10mg-online-where-can-i
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zenavil-con-garantia-chile-tadalafil-40

Asebe43

(Ipici83, 2019-01-28 15:34)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-cyproheptadinum-4mg-bas-prix-paiement-visa-pharmacie http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/snafi-20-mg-baisse-prix-securise-comment-acheter-du-tadalafil-en http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/etambutol-800-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-roblesil-sildenafil-citrate-online-rep-blica-de-costa http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-achat-thyroxine-discount-synthroid-200mg http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/famotidina-40mg-como-comprar-con-seguridad-venezuela-famotidina http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lumigan-3mg-urgente-estados-unidos http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17572 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/ratigra-sildenafil-citrate-150mg-o-en-commander-bon-marche http://football.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-apcalis-sx-20-mg-sin http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-estados-unidos http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-medroxiprogesterona-gen-rico-de-confianza-online-rep http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/getgo-60mg-buy-cheap-getgo-au http://dmoney.ru/37904/tadgo-pas-cher-internet-rapide-tadgo-20-achat-en-belgique http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-dali-10-mg-envio-urgente http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-adcirca-tadalafil-40mg-r-pido-pela-net http://football.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-mildfil-tadalafil-10-mg http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-havante-120mg-gen-rico-via-internet-portugal http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-expit-sin-receta-r-pido-comprar-expit-130-en http://ggwadvice.com//index.php?qa=51789&qa_1=probecid-probenecid-500mg-donde-puedo-comprar-receta-l%C3%ADnea http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/viagra-puedo-comprar-con-visa-chile-comprar-sildenafil-citrate http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/62/11640/achat-express-zyad-tadalafil-20-mg-sans-ordonnance-acheter-ta http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/sidegra-pharmacie-acheter-sur-internet-securise-sidegra-130mg-non http://wu-world.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-vasifil-120mg-on-line-brasil http://wu-world.com/profiles/blogs/blupill-sildenafil-citrate-onde-comprar-gen-rico-on-line-brasil

Xeyof64

(Ikewe84, 2019-01-27 18:50)

http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/57/12084/viara-o-achat-baisse-prix-for
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-intigra-25-mg-entrega-r-pida-comprar-intigra
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-oxytrol-2-5-mg-entrega-r-pida-rep-blica-de
http://iq140.eu/blogs/post/29057
https://madbuddy.club/blogs/post/24127
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-tantrix-130mg-gen-rico-sem-receita-internet
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/sanbenafil-sildenafil-citrate-100mg-sans-ordonnance-commander-en
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-fulfeel-150mg-no-prescription-fulfeel-online-buying-canadas
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-snafi-60mg-snafi-over-the-counter-in-france
http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-low-price-viagra-130mg-order-viagra-off-internet
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/discount-apodefil-50mg-buy-online-apodefil-buy-sydney
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-adcirca-gen-rico-com-garantia-on-line-no
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/anaus-order-how-to-order-sildenafil-citrate-safely-online
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/tioridazina-100mg-como-comprar-sin-receta-urgente
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-low-price-cianeo-40mg-online-where-to-purchase-tadalafil
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/zithromax-azithromycin-250-mg-comprar-sin-receta-urgente-bolivia
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/aciclovir-800-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-avafil-de-forma-segura-pela-net-portugal
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-vasifil-gen-rico-envio-48h-via-internet

Приколы за день

(JerryLax, 2019-01-23 18:45)

Привет всем!
Нашел познавательную фотосессию на этом сайте: http://okaybro.ru :
[url=http://okaybro.ru/arhitektura/]древняя архитектура[/url] архитектура россии
[url=http://okaybro.ru/poznavatelnoe/]целенаправленная познавательная[/url] формы познавательной деятельности человека
http://okaybro.ru/7269-samyy-malenkiy-zamok-anglii.html [b] Самый маленький замок Англии [/b]
[url=http://okaybro.ru/2951-mistika-doliny-privideniy.html] Мистика Долины Привидений [/url] [b] Мистика Долины Привидений [/b]
http://okaybro.ru/317-top-10-samyh-dorogih-kinoproektov-2014-goda.html

Emote59

(Edebe40, 2019-01-20 04:53)

http://football.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-prilo-200mg-pela-internet-qual-eo-melhor http://www.facecool.com/profiles/blogs/dejavu-100-mg-comprar-gen-rico-envio-24-horas-brasil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-atorvastatin-40mg-online-espa-a http://lifestir.net/blogs/post/73656 http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buspirone-10-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://bioimagingcore.be/q2a/47999/donde-ordenar-viagra-sildenafil-citrate-garantia-andorra http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/buy-calcitriol-0-25mg-cheap-calcitriol-uk-cheap-bitcoin-uk http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-doxepine-prix-du-medicament-sinequan http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/edegra-100mg-en-ligne-moins-cher-rapide-edegra-et-sildenafil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/wavegra-200mg-buy-safely-order-wavegra-150-mg-uses http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-viagra-130mg-viagra-tablets-can-you-buy-over-counter http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/stromectol-buy-no-prescription-stromectol-3mg-order-online http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/vistagra-100mg-buy-safely-how-to-order-sildenafil-citrate-no-rx http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/silnafil-sildenafil-citrate-120mg-en-ligne-baisse-prix-achat-sans http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-filgud-tadalafil-generique-bon-marche-livraison http://korsika.ning.com/profiles/blogs/ravana-20mg-buy-cheap-reputable-source-for-ravana-online http://ggwadvice.com//index.php?qa=53147&qa_1=commander-ravana-generique-livraison-gratuit%C3%A9-tadalafil http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cialis-tadalafil-10-mg-sin-receta-con-visa http://explicitty.com/blogs/2028/41198/discount-satisfil-100-mg-buy-online-how-to-buy-sildenafil-cit http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-lumix-how-can-i-buy-sildenafil-citrate-cheap http://social.leembe.com/blogs/post/40913 http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/84/12293/donde-a-la-orden-sildenafil-dulo http://brooklynne.net/profiles/blogs/viagra-150mg-bas-prix-sur-internet-cherche-viagra-france

Votug51

(Wiwoy82, 2019-01-19 06:20)

http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/order-oneaid-40mg-safely-where-to-order-tadalafil-fast-delivery http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-upwardz-tadalafil-40mg-en-ligne-baisse-prix http://iq140.eu/blogs/post/28910 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/lasilix-furosemide-40mg-o-acheter-site-furosemide-generique http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/order-rosytona-50mg-without-rx-purchase-rosytona-online-without http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-posso-comprar-symmetrel-100-mg-gen-rico-envio-rapido-pela http://ggwadvice.com//index.php?qa=53024&qa_1=price-viagra-order-online-where-sildenafil-citrate-without http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/oximum-150-mg-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida http://jaktlumaczyc.pl/70541/sildara-sildenafil-citrate-comprar-generico-segura-brasil http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-de-drospirenone http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23466 http://www.facecool.com/profiles/blogs/adcirca-como-comprar-gen-rico-brasil http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/ikolis-buy-cheap-how-much-is-10-mg-ikolis-in-canada http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tonafil-25mg-generique-achat-sans-ordonnance-tonafil-sildenafil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/lamotrigine-100-mg-o-achat-acheter-du-lamictal-a-geneve

Fodap34

(Moyux43, 2019-01-18 09:16)

http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-discrete-erexesil-sildenafil-citrate-50-mg-erexesil
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/89065
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/enegra-buy-no-prescription-buy-real-enegra-australia-online
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-cialis-tadalafil-10mg-achat-france
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dali-10mg-como-comprar-gen-rico-sem-receita-generico-do-tadalafil
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-amlodipino-al-mejor-precio-amlodipino-2-5
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-pharmacie-achat-sur-le-net-tarif-aldactone
https://www.olliesmusic.com/blog/26400/oР“в„–-commander-du-labetalol-labetalol-pas-cher-sur-paris/
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-sinemet-10-mg-r-pido
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/81/11625/silanil-sildenafil-citrate-donde-comprar-en-farmacia-online-s
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23152
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-faro-viga-sildenafil-citrate-sin-receta
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68042&qa_1=tadonis-tadalafil-ligne-ordonnance-tadonis-pharmacie-paris
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/acido-mefenamico-donde-comprar-con-seguridad-espa-a
http://snopeczek.hekko.pl/229290/dali-40mg-como-posso-comprar-generico-line-dali-para-comprar

Upuna05

(Yovom39, 2019-01-15 05:58)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cheap-gelpin-25mg-order-online-where-to-order-sildenafil-citrate http://football.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fexion-sildenafil-citrate http://brooklynne.net/profiles/blogs/juvigor-130-mg-livraison-rapide-bon-prix-achat-juvigor-officiel http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-blupill-fiable-bolivia-donde http://www.facecool.com/profiles/blogs/manpower-pas-cher-en-ligne-rapide-comment-avoir-du-manpower-pas http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/arava-leflunomide-20-mg-au-rabais-sur-le-net-sans-ordonnance http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sinemet-carbidopa-levodopa-sin-receta-en http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-h-for-tadalafil-r-pido-on http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/buy-erosfil-without-prescription-ordering-erosfil-online-is-it http://www.gorelations.com/blogs/5208/40945/suvvia-sildenafil-citrate-sur-internet-bas-prix-achat-sildena http://bobford.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-duraviril-120mg-online-buy-duraviril-switzerland http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/low-price-leegra-120mg-order-online-where-to-order-sildenafil https://www.olliesmusic.com/blog/33823/espironolactona-25-mg-comprar-entrega-rГЎpida-espaГ±a-comprar-espironolactona/ http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-ramitax-8mg-buy-online-where-to-purchase-ramalteon-no http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21014&qa_1=recherch%C3%A9-tadalafil-ordonnance-rapidement

Ugike80

(Dinun90, 2019-01-14 16:25)

http://jaktlumaczyc.pl/70180/longis-10-mg-en-ligne-rapide-prix-longis-pharmacie-belgique
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-gen-rico-envio-rapido-on-line
http://showmeanswer.com/index.php?qa=37572&qa_1=generique-licosil-achat-baisse-prix-prix-licosil-boite-de-4
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/veetab-sildenafil-citrate-50-mg-sans-ordonnance-en-ligne-securise
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-vasifil-sildenafil-citrate-mais-barato-on
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-cialis-tadalafil-en-vente-libre-en-espagne
http://barbershoppers.org/blogs/post/45339
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/erythromycine-vrai-pas-cher-commander-sans-ordonnance-site-achat
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-pioglitazone-30-mg-acheter-actos-30-en-fr
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/99182
http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-citalopram-20mg-internet-rep-blica
http://ihamodell.allpix.net.ee/blogs/post/45629
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amitriptylina-50mg-de-confianza
http://bricolocal.com/profiles/blogs/happigra-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-urgente-happigra
http://opencu.com/profiles/blogs/furosemida-como-comprar-sin-receta-ahora-donde-puedo-comprar
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-adcirca-barato
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=66323&qa_1=retin-gel-buy-no-how-can-buy-tretinoin-without-prescription
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/achat-de-leegra-sildenafil-citrate-avis-sur-achat-sildenafil
https://madbuddy.club/blogs/post/11357
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/elonza-sildenafil-citrate-130-mg-o-acheter-en-ligne-elonza-en

Odara25

(Bemar57, 2019-01-13 05:05)

http://flutes.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-trihexin-trihexyphenidyl-2-mg
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-acheter-ibuprofene-600-mg-ibuprofene-en-ligne-en-belgique
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2139/11436/ciavor-diario-tadalafil-comprar-preco-pela-internet-brasil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-h-for-tadalafil-60-mg-gen-rico-sem-prescri
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2140/12161/comprar-viasil-barato-pela-net-brasil-comprar-sildenafil-citra
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-du-adalat-10mg-acheter-du-nifedipine
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-ikolis-40mg-how-to-order-tadalafil-in-trusted
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/lamotrigina-50-mg-comprar-sin-receta-en-internet
https://www.nettingchat.com/blogs/post/38789
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-sensex-25-mg-sensex-purchase-on-line
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/generique-viagra-commander-en-pharmacie-acheter-viagra-200-en
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-tada-tadalafil-60mg-gen-rico-mais-barato
http://iq140.eu/blogs/post/28928
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-instarise-sildenafil-citrate-bon-marche-peut-on
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-lumigan-sur-le-net-pas-cher-site-fiable-site-sur
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-diario-pela-net-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-idilico-50-mg-buy-online-where-to-order-sildenafil-citrate
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/low-price-t-fil-60mg-order-online-online-t-fil-purchasing
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-neogra-sildenafil-citrate-50-mg-gen-rico-de-forma-segura
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/lupigra-sildenafil-citrate-130-mg-comprar-sin-receta-de-calidad
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/ondansetron-8-mg-comprar-en-farmacia-online-segura-ecuador
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68608&qa_1=desmopresina-comprar-farmacia-confirmaci%C3%B3n-honduras-comprar
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/daygra-sildenafil-citrate-bon-prix-securise-commander-sildenafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/ciavor-diario-20mg-como-comprar-e-quanto-custa-internet
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avigra-sin-receta-de
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tazzle-10-mg-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-rep-blica-del
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-alclimax-sildenafil-citrate-env-o-libre
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-azulsix-sildenafil-citrate

Larim59

(Ikoya65, 2019-01-12 14:59)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-daonil-sin-receta-en-l-nea-panam http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/order-generic-firmel-120-mg-online-can-i-purchase-sildenafil http://socialchangesa.com/blogs/post/46404 http://wu-world.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-virineo-sildenafil-citrate-gen-rico-sem http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-cialis-envio-24h-no-brasil-melhor-site-para-comprar http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sollevare-gen-rico-entrega-r-pida-na http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-edgon-40-mg-where-can-i-buy-edgon-new-zealand http://brooklynne.net/profiles/blogs/syalpha-tadalafil-donde-puedo-comprar-ahora-el-salvador http://showmeanswer.com/index.php?qa=38737&qa_1=realizar-pedido-famciclovir-receta-segura-rep%C3%BAblica-ecuador http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-tadalafil-20-mg-gen-rico-de-forma http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-dissulfiram-gen-rico-de-forma-segura-no-brasil-possivel http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-gra-50-mg-en-ligne-moins-cher-achat-site-fiable-sildenafil http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-tadalafil-gen-rico-mais-barato http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/vasifil-sildenafil-citrate-130-mg-onde-comprar-gen-rico-de http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-longis-40mg-online-where-can-i-buy-tadalafil-no http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-cianeo-com-garantia-pela-net

Ugaya55

(Woxoc80, 2019-01-07 00:07)

http://www.connect2fight.com/blogs/374/8691/low-price-patrex-100-mg-order-online-100-mg-patrex-price-near
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-esofag-d-40mg-de-forma
https://bemysoul.com/blogs/post/11214
http://ggwadvice.com//index.php?qa=53594&qa_1=suvvia-comprar-receta-r%C3%A1pido-ecuador-comprar-suvvia-mastercard
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-bifort-25-mg-prix-du-medicament-bifort
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-virineo-sildenafil-citrate-com-desconto
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-exerdya-tadalafil-60mg-sin-receta-fiable-espa-a
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-furazolidona-sin-receta
http://www.facecool.com/profiles/blogs/eskalith-comprar-pre-o-compra-eskalith-brasil
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/337711
http://medioteca.com.ar/blogs/post/15527
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/famciclovirum-250mg-en-ligne-moins-cher-commander-rapide-vente-de
https://www.nettingchat.com/blogs/post/47613
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-vigorplus-sildenafil-citrate-prix-sildenafil
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-40mg-gen-rico-entrega-24-horas-rep
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-de-meclizina-pela-net-rep-blica
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-theo-24-sr-theophylline
http://quainv.com/blogs/post/50836#sthash.yOx0bqPo.7QX5c6Nf.dpbs
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/zeagra-como-comprar-sin-receta-buen-precio
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/achat-express-diserec-150-mg-baisse-prix-site-fiable-achat
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-ciavor-60-mg-gen-rico-pre-o-on-line-como-comprar
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/furosemide-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de-envio
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/cialis-60-mg-en-ligne-baisse-prix-commander-prix-cialis-pharmacie
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigrasol-sildenafil-citrate-150mg
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildenafila-sildenafil-citrate-sin
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-pefomax-without-prescription-cheap-pefomax-120mg-capsule
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/vigramax-sildenafil-citrate-200mg-o-commander-sildenafil-citrate

Pobaj74

(Idaqu52, 2019-01-02 05:12)

http://jaktlumaczyc.pl/69751/silfeldrem-without-prescription-silfeldrem-north-carolina http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-ampicilina-sin-receta-al-mejor-precio-honduras-ampicilina http://bioimagingcore.be/q2a/50617/manforce-ligne-cher-acheter-fiable-boite-sildenafil-citrate http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-meloxicam-env-o-libre-paraguay https://www.olliesmusic.com/blog/30431/comprar-generico-tretinoina-025mg-sin-receta-entrega-rГЎpida-espaГ±a/ http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/cefadroxil-250-mg-como-puedo-comprar-fiable-chile-donde-puedo http://lifestir.net/blogs/post/74610 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-clobetasol-15mg-al-mejor-precio http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-lidera-50-mg-moins-cher-livraison-discrete http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/telmisartan-20-mg-commander-pas-cher-telmisartan-micardis-20-pas http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-sildara-100-mg-com http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donaton-tadalafil-o-acheter-donaton-60-prix-acheter http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-zyad-tadalafil-gen-rico-pela-internet-brasil http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-loxapine-de-forma-segura-brasil http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-prilo-120-mg-mais-barato-pela-net-brasil http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/viagra-150mg-pas-cher-sur-internet-paiement-mastercard-avis http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/low-price-immense-25-mg-buy-online-immense-caps-buy http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/generique-erotadil-tadalafil-commander-en-pharmacie-pharmacie http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/fazodin-2-mg-donde-puedo-comprar-barato-estado-plurinacional-de http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/buy-tegopen-500mg-order-tegopen-500-mg http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/sinafil-en-ligne-baisse-prix-site-fiable-pharmacie-france-sinafil http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-etinilestradiol http://football.ning.com/profiles/blogs/buy-pentasa-online-buy-cheap-pentasa-us http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/low-price-kwiklis-10-mg-buy-online-coupon-for-kwiklis-from-india http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/low-price-sialis-10mg-order-online-buy-sialis-online-cod-fedex http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sialis-60-mg-de-calidad-colombia-comprar http://source1law.com/s1l/blogs/218/7463/cheap-emposil-200mg-buy-online-where-can-i-purchase-sildenafil http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-forzak-130mg-env-o-r-pido http://webhiveteam.com/demo4_chameleon/blogs/2760/54697/onde-comprar-syalpha-40-mg-sin-r http://brooklynne.net/profiles/blogs/buy-silvasta-25-mg-low-price-is-buying-silvasta-online-legal-in

Oquva79

(Kovoc85, 2019-01-01 15:05)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68579&qa_1=farmacia-comprar-generico-furosemide-bolivia-furosemide
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/medovigor-sildenafil-citrate-100mg-moins-cher-securise-acheter
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/androz-comprar-sin-receta-fiable-estados-unidos-comprar
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/labsamax-sildenafil-citrate-livraison-48h-bon-prix-prix-du
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/buy-zenera-online-buy-zenera-150-mg-tablets-picture
http://gennethub.com/blogs/1392/9093/sur-quel-site-acheter-cabergoline-2018-pharmacie-canada-caberg
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/buy-sidegra-200mg-without-prescription-where-to-buy-sidegra
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/calan-buy-without-rx-where-can-i-purchase-verapamil-without
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-vizarsin-150mg-online-where-can-i-buy-sildenafil
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/vigor-50mg-comprar-por-internet-honduras
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-t-fil-tadalafil-40-mg-env
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-novalif-120mg-de-confianza-estados-unidos
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-azitromicina-e-quanto-custa-on-line-no-brasil


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

next » 

 

PortraitLast picture


Contact

Devender singh bhati

jodhpur
rajasthan

9983436022

bastwa_2006@yahoo.com

Analog Flash Clockdev Live Traffic


Digital Flash Clock


facebook


FLAG COUNTER


google

__UP_tagline__

View group

]]>


Mail list
Archive

Calendar
<< September >>
<< 2019 >>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Statistics

Online: 6
Total: 1149426
Month: 8828
Day: 277