Go to content Go to menu
 


Kshatriya Vansh and kuldevi

PROMINENT RAJPUT CLANS & THEIR MAIN CENTERS
RAJPUT VANSH
Suryavansha
Chandravansha
Agnivansha

RAJPUTS PLACES(Thikana) AND THERE GOTRAS

Important branches of Suryavansh

  Branches         Location                                    Gotra                              Kuldevi
Suryavanshi    UP & Uttranchal                        Kashyap                         Chandika
Raghuvanshi   UP, Bihar, Raj,MP                     Kashyap,Vasistha            Kalika
Nimivansha     Bihar                                         Vasishtha                         Chandika
Nagvanshi       Jharkhand, Orissa,MP               Kashyap                          Chandika
Gohil Vansha   Gujarat, Rajasthan                    Kashyap                          Vanmata
Rathore           Bihar, Rajasthan               Kashyap, Gautam         Vindhyavasini
Gautam           Bihar,UP                                   Gautam 
Parmar            Bihar,UP,MP                            Vashishtha                        Durga
Kachwaha       Bihar, UP,Rajasthan                  Gautam                       Mangala
Parihar            UP, MP, Rajasthan                    Kashyap                       Chamunda
Gaud               UP,MP,Rajasthan                      Bhardwaj                      Mahakali
Chauhan          Bihar,UP,Haryana                     Vatsa                            Shakambhari
Vaishya           UP,Bihar                                   Bhardwaj                         Kalika
Pundir             UP,Gujrat,Rajasthan                  Paulsatya                    Dadhimata
Dixit               Gujrat,UP,Bihar                         Kashyap                          Chandi
Kaushik          UP,Bihar                                   Kaushik 
Bisen              UP,Bihar                                   Prashar
Important branches of Chandravansh
Branches         Location                                    Gotra                              Kuldevi

Somvansha      UP,Bihar,Punjab                        Aatri                               Mahalaxmi
Puruvansha      UP                                             Bhardwaj                       Chandi
Haridwar         UP                                             Bhargawa 
Kuruvansha     Bihar,UP                                    Bhardwaj                        Bandi
Drahhuvansha  Tripura,Assam                           Aatri                               Mahalaxmi
Bhriguvansha   UP                                             Bhargava 
Bhativansha     Bihar,Rajasthan                          Aatri                               Mahalaxmi
Chandel          Bihar,UP,Himachal                     Chandraya,Vatsa             Mahadevi
Jhala               Gujrat,Rajasthan                         Kashyap                          Mahakali
Solanki           Guj,Rajashthan,Bihar                   Bhardwaj                        Chandi
Sengar            Bihar,UP                                    Gautam                           Vindhyavashini
Suryavansha
1.Badgujar Kshatriya:
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kalika.
From the vansha of Ramchandraji.
Branches - Sikarwar, Khadal, Batela, Raghav, Chopra, Bafna etc.
2.Gyatvanshi Kshatriya:
Tirthankar Mahavir was Rajput Kshatriya and belongs to this vansha. He later formed Jain Dharma.

3.Gour, Goud Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Devi - Mahakali.
Ishta - Hridradev.
From the vansha of Lord Raja Jayadrata, Sinhaditya, Laxmanaditya also belongs to this vansha. States - Ajmer, Takshasheela, Awadh, Gohati, Shivgarh.
Branches - Amethiya Kshatriya .
Total 5 branches. Existed from 1290.

4.Raikwar Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
King Suval, Shakuni belongs to this vansha.
States - Raikagarh near Jammu, Ramnagar, Rampur, Mathura etc. Named Raikwar as they belongs to Raikgarh.
This is a branch of Rathor.

5.Sikarwar Kshatriya:
Shikharwal, Sakarwar are the same.
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Durga.
Devata - Vishnu.
This is a branch of Badgujar. Many kings belongs to this vansha.
State - Shikarwar (City).
Branches - Kadoliya, Saraswar etc.

6.Dixit Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Devi - Durga (Chandi).
King Durgbhav belongs to this vansha. Samtat Vikramaditya has given them the title of Dixit as they belongs to Dikhitana. Being from the vansha of Raja Durgbhav the are called Durgvanshi. King Udaybhan, Banwarisingh, Gaibarshah also belongs to this vansha.
Branches - Durgvanshi, Kinwar.
States - Nevnatangarh, Umri, Phulwariya. Dixit surname also comes under Bhumihar caste which is different.

7.Gohil Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Banamata.
Kuldev - Mahadev.
Branches - Vajasniya. This is a branch of Gahlod vansh. Maharaja Gohil founded a state at the basin of Luni river which includes 350 villeges with capital Khergarh.
State - Sourashtra, Kathiyawarh, Gohilwarh, Bhavnagar, Sihor, Palitana etc. Grahadatta was the first king from Gohin vansha. Great king Shiladitya also belongs to this vansha. This vansha existed from 703.
This is a branch of Gahlod.

8.Suryavanshi Kshatriya:
These are Suryavanshi Kshatriya and their kul is also Suryavanshi.
Gothra - Bhardwaj, Kashyap, Savanya.
Guru - Vashishtha.
Ved - Yajurved. King Akaldev, Tilakdev etc. belongs to this vansha.
States - Shrinagar and Garhwal.

9.Singhel Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kali.
State - Sinhalgarh.
Being from Sinhalgarh they are called Singhel.
Branches - Chhokar, Jadeja, Jaiswal, Khagar, Kharbad.
Sub-Branch - Jadoun.

10.Thakur Kshatriya:
Thakur - Thakurai Kshatriya are Suryavanshi.
Thakur is their Kul also. Notice: Thakur is not our caste, our caste is Rajput Kshartiya. Thakur is a title given to Rajput Kshatriya. There is also a different caste called thakur.

11.Nimivanshi Kshatriya:
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
This vansha is named after Nimi, son of Maharaja Ishwaku.
Branch - Nimodi kshatriya.

12.Sisodiya Kshatriya (Branch of Gahlod) :
Rana Vansha Being from Sisoda village they are called Sisodiya.
This is a third branch of historical Gahlod Rajputs.
They have same Gothra, Ved, Kuldevi and Isht dev as for Gahlod Vansha. The great heroes from history like Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji belongs to Sisodiya Vansha.
State - Udaypur.
Ranawat, Chundawat, Sangawat, Meghawat, Jagawat, Shaktawat, Kanhawat etc are included.
This is just like Chundawat is a son of Chunda, Shaktawat is a son of Shaktisingh. In Sanskrit, meaning of "wat" is son. The name of Kul begins with the name of Rajput King. The Rajput king who fighted in a battlefield (Ran) has given a title Rana and those who fought greatly were awared with a title Maharana.

13.Kachhwah Kshatriya:
Gothra - Goutam, Vashishtha
Kuldevi - Durga.
Isht - Ramchandraji.
From the vansha of Kusha. Famous king Prithviraj belongs to this vansha.
They have 21 branches - Narwar, Gwalior, Drawakunda, Majkotiya, Jasrotiya, Jammuwal, Dhar etc.
Semi-branches are Shekhawat, Dudhawat, Ratnawat, Rajwat, Bakawat, Pahadi Suryavanshi, Naruka, Jamuwal, Gudwar, Rai Malot, Mounas Kaushik, Manhas, Minhas etc.
State - Rohtasgarh, Amer, Jaipur, Amethi, Karmati, Fort of Gwalior.
Kings from this vansh are Sumitra, Suryasen, Sawai Jaishingh etc.
Their state existed from 1503 to (Sawai Jaisingh) 1930. There are also many branches and sub-branches of this vansha.

14.Rathor Kshatriya:
Gothra - Goutam, Kashyap, Shandilya.
Ved - Samved, Yajurved.
Devi - Pankhani, (Vindhyavasini). Nagnecha (nagana)
Isht - Ramchandraji.
Kings belongs to this vansh are Raav Bika (14650, King Jaichand, Veer Durgadas Rathor, Veer Amarsingh Rathor etc.
States - Idar, Jodhpur, Marwad, Bikaner, Kishangarh, Kannouj.
Having 24 branches and many sub-branches like - Chandawat, Champawat, Jaitawat, Jhabua, Kumpawat, Kailwarh, Raikwarh, Surwarh, Jayas, Kanoujia, Bikawat, Dangi, Kotecha, Kupawat, Jodhawat etc.

15.Nikumbha Kshatriya:
Gotra - Vashishtha, Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kalika. Nikumbha, Sagar, Bhagirath etc. were the kings from this vansha.
States - Mandalgarh, Fort of Alwar etc.
Branch - Kathariya.

16.Shrinet Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kuldevi - Chandrika.
This is a branch of Nikumbha. Kings from this vansha are Dirghabahu, Bahusuket, Shakun Dev etc.
State - Kapilvastu, Shrinagar etc.
Narouni Kshatriya is one of its branch. Being originated from Shrinagar they are called Shrinet.

17.Nagvanshi Kshatriya:
Gothra - Kashyap, Shunak.
Isht Dev - Nag Devta. Ashwasen, Ritusen belong to this vanshaRaj .
State - Mathura, Marwad, Kashmir, Chhota Nagpur.
Branches - Taank, Katoch, Takshak etc.

18.Bais Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Kalika.
Ved - Yajurved.
Isht Dev - Shivji.
First king from this vansha was Harshawardhan. Other kings are Trilokchand, Vikramchand, Kartikchand, Ramchandra, Adharchandra, Narwardhan, Rajyawardhan etc.
States - Baiswada, Pratishthanpur etc.
Branches - Trilokchandi, Kotbahar, Rawat, Pratishthanpuri, Dodiya, Chandosiya, Kumbhi, Narwariya etc. Being originated from Baiswada they are called Bais.

19.Bisen Kshatriya:
Gothra - Parashar, Bhardwaj, Shandilya, Atri, Vatsya.
Ved - Samved.
Kuldevi - Durga.
Kings from this vansha are Mayurbhatt, Birsen. Vansh Bisen obtain its name from Raja Birsen. States - Bisenvatika, Gorakhpur, Mankapur, Pratapgarh.
Branches - Donwar, Bambwar, Bamtola.

20.Goutam Kshatriya:
Gothra - Goutam.
Ved - Yajurved.
Devi - Durga.
Isht Dev - Ramchandraji. This is the vansh who destroyed Shakya Dynesty.
Branches - Kandawar, Antoyya, Rawat, Maurya, Goniha.
Lord Goutam Buddha was born in this vansha, then after he founded Boudha Dhamma. Mahapurush Dhumraj also belongs to this Vansha.
Note: Bhoomihar community also has a caste Goutam which is different.

21.Raghuvanshi Kshatriya:
Gothra - Kashyap, Vashishtha.
Ved - Yajurved.
This vansha is named after Suryavanshi King Raghu who was born in the 54th generation of King Ishwaku. Raja Raghu was a great warrior, he conqured in all the directions and when he returned to his capital he performed Vishwajeet Yagya and donate all his wealth to the Bramhins. He defeated Kings of Suhadra desh, Bang desh, Basins of Ganga river. He marched towards north by defeating the kings of Durdul and Malay mountains. He destroyed the Hoon Kshatriyas and expanded his regime upto kailash. The history of Raghuwansh is very famous.

22.Rawat Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Chandika.
Vethhar is their place of orgin. This is a branch of Bais, and according to Kshatriya Bhaskar this is also a branch of Goutam.

23.Pundir Kshatriya:
Gothra - Pulutsya.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Dahima.
Veer Pundhir was the first king from this vansha. This vansha was very popular during the regime of Prithviraj Chouhan.
Kulwal, Kanpuriya and Dhakad are its branches.
Pundhir is Suryawanshi Kshatriya, Hrishivanshiya. This is a branch of Dahima Kshatriya.
Lahore was their state.
Being from the vansha of Punchrik they called Pundhir. Their ansistors ruled on Telangana (Andhra) and their territory was Jasmor. The world famous Shakhumbari Devi Fair is organised in this state. This temple is situeated in the terrains of Shivalik Temple.

Other Suryawanshi Kul Amethiya kshatriya from Amethi, Gohil, Kaktiya, Udmatiya, Madiyar, Chumiyal, Kulwal, Donwar, Dhakar, Maurya, Kakan, Shanguvanshi, Bambobar, Cholavanshi, 
Pundir, Dogra, Lichhawi etc.
 
Chandravansha
1.Somvanshi Kshatriya:
Gothra - Atri.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Mahalaxmi.
King Lakhansen was one of the king from this vansha.
State - Pratapgarh.

2.Yadav Kshatriya:
Gothra - Kondinya.
Ved - Yajurved.
Guru - Durvasa.
Kuldevi - Jogeshwari.
Lord Vishnu was born in this vansha. Raja Arjundev was also from this vansha.
States - Dwarka, Karoli, Kathiyawara.

3.Bhati Kshatriya:
They are also called as Somvanshi. Somvanshi belongs to the vansha of Pradyumna, elder brother of Lord Krishna. The first king from this vansha was Raja Jaisa Bhati. This brave king was the son of Baland Yadav. Raja Gajsingh, Abhaypal, Prithvipal, Maharawal, Ranjitsingh, Maharawal Shalini Vahan were also the kings from this vansha. State Jaisalmer, Sirmur, Mysore, Karoli, Jaisawat.
Branches - Sirmour, Jaiswar, Sarmour, Sirmuria, Kaleria Kshatriya, Jadeja. Rawal Jaisal founded Jaisalmer. The temple, palaces of this city are build from yellow stone. Raja Rawal ruled from 1212.

4.Jadeja Kshatriya:
At some places this vansha is also called as Chudasa.
State - Gondal state, Navnagar (Gujarat).

5.Tanwar/Tomar Kshatriya:
Gothra - Gargya.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari.
This is a branch of Yaduvanshi. Sinharaj was the first king from this vansha who ruled from 1013. Angpal and Tungpal were also from this vansha. Tomar vansha begins from Tungpal. He was the son of king Yayati from the vansha of Puru.
States - Delhi, Gwalior, Nuspur (Himachal), Paatan (Sikat).
Branches - Sub Branches - Beruar, Birwar, Badwar, Katiyar, Katouch, Jinwar, Indoria Kshatriya and Tirota Kshatriya. Indoria Kshatriya has branches - Raikwar, Jaiwar.

6.Kalchuri Kshatriya:
Kalchuriya : This is a Haihya Kshatriya Vansh.
Gothra - Krishnatreya, Kashyap.
Kuldevi - Durga and Vindhyavasini.
Devta - Shivji. Raja Kartvirya was from this vansha.
States - Ratanpur, Raipur, Koushal (M.P.) and Mahashati City. The inscription from this vansha are kept in a museum at Nagpur.

7.Koushik Kshatriya:
Gothra - Koushik.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari.
Devta - Shiv. Raja Koushik belongs to this vansha.
State - Gorakhpur, Gopalpur.

8.Sengar Kshatriya:
Gothra - Goutam, Shandilya.
Ved - Yajurved.
Devi - Vindhyavasini.
River - Sengar. Kings from this vansha are Chitrarath, Dashrath, Dharmrath.
States - Chedipradesh, Dakshinpradesh, Sourashtra, Malwa, Champanagari.

9.Chandel Kshatriya:
Gothra - Chandatreya (Chandrayan), Sheshdhar, Parashar and Goutam is also found.
Kuldevi - Maniyadevi. Devta - Hanumanji. Veer Shishupal, Chandrabramha (Chandravarma), Yashovarman was from this vansha. This vansha defined itself.
State - Chanderi (Gwalior). Many brave kings were from this vansha.
Chandel, Chanderi nagar, Khajuraho Temple, Madan Sagar of Mahoba are the glory symbols of this vansha. The mark of Hanuman was engraved on the coins of Chandel vansha.

10.Gaherwar Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Devta - Vishnu, Mahadev.
State - Kashi and Kashipuri. Kashya, Dinadas, Manikchand were the kings from this vansha. Bundela is a branch of Gaherwar vansha and Bundelkhand is the state of Bundela vansha. Kherwad is the branch of Bundela.

11.Janwar/Janakwar Kshatriya:
Gothra - Koushik.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Chandika.
Research and historical inscription has proved that this vansha belongs to Maharaj Janmejay, grandson of Arjun.
States - Chhaoni in Gujarat, Japaner near Nimach and Pawagarh.

12.Jhala Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Ved - Samved.
Kuldevi - Durga, Mahakali.
Isht - Mahadev.
Veer Kundmal, Harpal, Vijaypal were from this vansha.
States - Kuntalpur, Sekhrigarh, Krantigarh, Bikaner, Kathiyawarh, Jhalawarh, Limdi. When the three prince of Raja Harpal and Rani Shaktidevi were playing, an elephant lifted them. Rani Shaktidev catched them ("Jhel lena" in hindi) in her hands and from then this vansha is named Jhala.

13.Palwar Kshatriya:
Gothra - Vayaghra.
Ved - Samved.
Dev - Nag.
As they lived in Pali village, this vansha is named as Palawar.

14.Gangavanshi Kshatriya:
Gothra - Kanvayan.
Ved - Samved.
This vansha was named after Raja Gangeya. The famous Jagannath temple at Puri was build by this vansha. This vansha also has its own calender.

15.Biladariya Kshatriya:
Gothra - Atri.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Yogeshwari. Raja Bhogpal migrated to Biladar and thereafter this vansha comes into existance.

16.Puruvanshi Kshatriya (Paur):
Gothra - Bahryasptya.
Ved - Yajurved.
Devi - Durga.
Devta - Shiv.
Paurav (Poras) was the son of King Ila. He fought with Alexander at the basin of river Jhelum. Branch - Bhardwaj.

17.Khaati Kshatriya:
Gothra - Atri, Bhardwaj.
Kuldevi - Durga. They are the Kshatriya from Garhwal. Kursela was their state. They are Bihari Kshatriya.

18.Kanhvanshi Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kanhvansha begins from Raja Kanhsingh. The city of Kanpur is founded by them. Kaithola was their capital.
Branch - Kanpuria.

19.Kuruvanshi Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Yajurved.
Devta - Bandi. Kuruvansha begins fromm Raja Kuru and Yaduvansha begins from Raja Yadu.

20.Katouch Kshatriya:
The fort and temple of Kangra (Himachal) was build by Katouch Kshatriya Vansha. The temple of Ambika devi is situated inside the fort.
Branch - Jaswal, Guleria.

21.Banafar Kshatriya:
Gothra - Koundilya, Kashyap.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Sharda. King Daksharaj and Bachharaj belongs to this vansha. Brave Alha and Udal were their sons also known as Malkhan and Sulkhan respectively. Pathania is their branch.

22.Bhardwaj Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Ved - Samved.
Kuldevi - Sharda.
Bhardwaj vansha begins from king Puru.

23.Sarniha Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj.
Kuldevi - Durga.
They belongs to Sarangarh and hence called as Sarniha Kshatriya.
Branch - Karmwar/Karamwar.

Drahyavanshi Kshatriya: This vansha begins from Raja Drahayu, the thirt brother of Raja Yadu. Tripura was their capital. This vansha is from Bengal.

24.Choukatkhamb Kshatriya:
This vansha found its name (Choukatkhamb) as the used to break apart the pillars (Khamb) of the Rath of enemy to defeat them.
Branch - Bachhil.
Note: Gargvanshi, Bachhil, Jadeja, Bundela, Jaiwar, Katiaar etc are also comes in Chandravansha.
Agnivansha
1.Parmar Kshatriya:
Pramar, Parmar, Pambubar.
Gothra - Vashishtha.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Sinchimaay Mata, Durga in North India, Kali in Ujjain.
Their ancient capital was Chandrawati, situated 4 miles away from Abu station. This vansha evolves out from the Agni Kunda of Yagya on the Abu mountain."Parajan Marithi Parmar" means "Vansha which defeats the enemy" hence it is called Parmar. Great Brave king Vikramaditya, Raja Bhoj, Shalinivahan, Gandharwasen were from this vansha.
States - Malwa, Dharanagari, Dhar, Devas, Narsinghgarh, Ujjain. Samrat Vikramaditya was also recognised as a great ruler by the muslim community. According to the book Shayar ul Okul at Makab e Sultania, His glory was written on a golden plate kept at Kaba. It is also mentioned in Shayar ul Okul that Khushnuba dhoop was the giving of Vikramaditya. The entire world knows that Shivling and Kutubminar were build in Kaba by Vikramaditya.
Parmar Kshatriya has 35 branches which includes Pawar, Baharia, Ujjainia, Bholpuria, Sounthia, Chawda, Sumda, Sankla, Doda, Sodha, Bharsuria, Yashoverma, Jaivarma, Arjunvarma etc.
King Umravsingh, Jaiprakashsingh, Babusahabjadasingh were belongs to Ujjaini Kshatriya. The great Kunwarsingh Mahaveer was the son of Babusahabjadasingh.

2.Solanki Kshatriya:
Gothra - Bhardwaj, Manavya, Parashar.
Ved - Yajurved.
Kuldevi - Kali.
In South India they are also known as Chalukya or Choulukya. Kings Prithvidev, Madansingh was from this vansha. Madanakul was build by King Madansingh. King Chandradeep Narayan singh also from this vansha who build an ashram for Mahatma Gandhi on his own land. This ashram is known as Hajipur congress ashram.
States - Ayodhya, Kalyan, Andhra, Paatan, Gangatat. Solanki Kshatriya has 16 branches which includes Baghela, Baghel, Solanke, Kataria, Sikharia, Sarakia, Bharsuria, Tantia etc.
This vansha is existed from 1079.

3.Parihar Kshatriya:
Gothra - Kashyap.
Kuldevi - Chamunda.
Isht - Lord Vishnu. The first king from this vansha was Nagbhatta.
The great king Harishchandra was also from this vansha. He has two wifes, one was a Brahmin and the other was Kshatriya.
States - Kathiwarh, Ayodhya, Kurukshetra to Banaras, Bundelkhand, upto Himachal.
This vansha has 19 branches which includes Surawat, Chandrawat, Gajkeshar, Badkeshar, Chandrayan, Kalhansa etc. The state of Kalhansa Kshatriya was at Basti (U.P.). Many kings were born in this vansha. Chopra Kshatriya vansha is also one of its sub-branch. This vansha is existed from 894.

4.Chouhan Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Ved - Samved.
Kuldevi - Ashipuri.
Guru - Vashishtha.
Isht - Mahadev.
Devta - Shrikrishna.
Samrat Prithviraj Chouhan, Lakha (1451) were from this vansha.
States - Bundi, Kota, Sirohi, Asthir. Delhi, Ajmer, Bhadoch, Dholpur was also come under their regime. They build beautiful lakes. Samrat Prithviraj Chouhan defeated Mohammad Ghori several times and forgive him later 16 times. The coward Mohammad Ghori deceitfully arrested Prithviraj Chouhan and take out both his eyes. Like Arjun, Prithviraj Chouhan was very fluent in his verbal approach. There are many other kings also belongs to this vansha.
Chouhan Kshatriya Vansha has 25 branches, sub-branches includes Hada, Khinchi, Bhadoria, Songar, Songara, Devra, Rajkumar, Sambharia, Gadharia, Bhurecha, Balecha, Tassera, Chachera, Bhawar, Bankat, Bhople etc. Chouhan vansha existed from 1067.

5.Hada Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Devi - Ashapuri.
Guru - Vashishtha.
Ved - Samved.
King Maniklal was from Hada vansha. One of the famous personality from this vansha is Ramdeva. Hada Kshatriya Vansha is also popularly known as Hadouti.
States - Bundi, Kota. There is a history of Brave Hada Rani.
Branches - Udawat, Devra, Devre, Jaitawat, Chandrawat.

6.Songira Kshatriya:
Gothra - Vatsa.
Kuldevi - Chandi.
Ved - Samved.
King Kirtipal, Samarsingh, Udaysingh, Samantsingh, Kanhdev, Maldev belongs to this vansha. The fort of Jalor was captured by this vansha. The mother of Maharana Pratap was from this vansha.
Branch - Bhadoria. Songira Kshatriya is a branch of Chouhan Kshatriya.

7.Baghel Kshatriya:
Baghela/Baaghela.
Gothra - Bhardwaj, Kashyap.
Ved - Yajurved.
Devi - Kali. This vansha derive its name from their ancistor Vyaghradev. Many brave perfonalities were born in this vansha.
State - Madarv, Pandu, Pothapur, Nayagarh, Ranpura etc. This is a branch of Solanki. Branch of Baghel Kshatriya is Pawar.

8.Bhadoria Kshatriya:
Gothra etc. are the same as that of Chouhan Kshatriya. They ruled on Bhadawar and hence named as Bhadoria. This is a branch of Songara.

9.Bachgoti Chouhan Kshatriya:
They derived mis-spelled name from Vatsa Gotri and called themselves as Bachgoti Kshatriya. Rajkumar and Rajwar are their branches.

10.Khinchi Kshatriya:
Gothra - Vatsa and Goutam is also found.
Ved - Samved.
Devi - Bhagwati.
Kings Bhagwatrai, Gugalsingh and Jaisingh were from this vansha. Khinchipur was their state. Raja Bhagwatrai has translated 7 stories of Ramayana into poems very beautifully. He has also written Hanuman Pachhisi.
This is a branch of Chouhan Kshatriya.

11.Dogra Kshatriya:
They are the natives of Kashmir.
Gothra - Kashyap.
States - Jammu, Balia.
 
Other Vansha (Kul):
Negi Kshatriya, Katnaas etc. are also Agnivanshi Kshatriya.

 

 

Comments

Add comment

Overview of comments

Dexib93

(Aheso38, 2018-12-28 17:37)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-comprar-sin-receta-online-usa-comprar-lisinopril-10mg http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/enalapril-sur-le-net-moins-cher-acheter-sans-ordonnance-enalapril http://social.leembe.com/blogs/post/40021 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/cianeo-tadalafil-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/recherch-acticin-30mg-baisse-prix-forum-commander-acticin http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=20532&qa_1=estradiol-rapide-estradiol-acheter http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/achat-de-alfacalcidol-0-001mg-sur-le-net-alfacalcidol-avec http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/duralis-tadalafil-10mg-livraison-discrete-meilleur-site-de-vente http://football.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-sildenaxyl-sildenafil-citrate-por http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/buy-tigerfil-200mg-safely-can-i-buy-sildenafil-citrate-in http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-videnfil-sildenafil-citrate-on-line-brasil http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-zyad-urgente-internet-rep-blica-federativa http://football.ning.com/profiles/blogs/vardenafilo-40-mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en-medicamentos http://jaktlumaczyc.pl/69656/wagra-sildenafil-citrate-comprar-rapido-dominicana http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyad-tadalafil-60mg-gen-rico-via http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-ciavor-diario-10mg-menor-pre-o http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/terramycin-oxytetracycline-250-mg-comprar-sin-receta-fiable http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/discount-silnor-25mg-buy-online-where-to-order-sildenafil-citrate http://wu-world.com/profiles/blogs/trazodone-50mg-order-cheap-where-can-i-buy-desyrel-no-need-script http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/clopidogrel-comprar-en-farmacia-online-recomendada-chile-comprar http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-viagra-sildenafil-citrate-120-mg-sin http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-havante-100mg-gen-rico-e-quanto-custa-rep http://www.1friend.com/blogs/2854/14488/dejavu-comprar-generico-sem-prescricao-brasil-onde-posso-compr

Savin98

(Jinup23, 2018-12-27 02:11)

https://flow3r-b0y.tumblr.com https://haleyrecovers.tumblr.com https://fernanda-lluz.tumblr.com https://horngryinberlin.tumblr.com https://yuki-w-chan.tumblr.com https://banjeeho.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://013927.tumblr.com https://lil-zone.tumblr.com https://ezquadros.tumblr.com https://showbadgirl.tumblr.com https://bombayundgin.tumblr.com https://sf778.tumblr.com https://dreamingofsehun.tumblr.com https://welearnin.tumblr.com

Alilu29

(Ijaya49, 2018-12-26 13:03)

https://not-good-at-goodbyes.tumblr.com https://fakehappy24.tumblr.com https://itsdyzo.tumblr.com https://lauralily3-blog.tumblr.com https://johnlili.tumblr.com https://chii36kitsune.tumblr.com https://su-733.tumblr.com https://ajdias.tumblr.com https://thiscouldgetawkward.tumblr.com https://our-theory-of-gravity.tumblr.com https://blarsonx.tumblr.com https://mimundoterminaenel.tumblr.com https://le-petit-yeol.tumblr.com https://hissabintrashid.tumblr.com https://frases-status-amor.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://klance1plance2.tumblr.com https://jousestroked.tumblr.com

Abila80

(Xixox43, 2018-12-23 14:56)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/maximo-donde-comprar-entrega-r-pida-comprar-sildenafil-citrate
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-generico-dapoxetina-30mg-ahora-venezuela-donde-puedo
http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-tada-diario-tadalafil-mais-barato-na
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-bimatoprost-sin-receta-barato
http://gennethub.com/blogs/1378/10387/novigra-order-no-prescription-where-can-i-purchase-sildenafil
http://snopeczek.hekko.pl/229280/prescofil-sildenafil-sildenafil-citrate-generique-algerie
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sovaldi-400mg-sin-receta-en-farmacia-online
http://snopeczek.hekko.pl/229627/site-commander-geodon-40mg-geodon-20-suisse-achat
http://football.ning.com/profiles/blogs/sessograh-comprar-con-mastercard-reino-de-espa-a
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-pre-o-brasil
http://dmoney.ru/38501/order-maximo-50mg-on-sale-maximo-reviews-buy
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-latanox-2-5-mg-n-o-precisa-receita-m-dica-na
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/o-commander-du-ramalteon-generique-sur-le-net-bas-prix-ramitax-en
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/jean-siagra-sildenafil-citrate-sans-ordonnance-sur-le-net
http://football.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-suvvia-25-mg-gen-rico-entrega-r-pida-on
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-sildenaxyl-sildenafil

Sapoj40

(Gowew91, 2018-12-19 14:22)

http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-diario-tadalafil-40-mg-gen-rico
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-esoprax-sin-receta-al-mejor-precio
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/order-metformin-1000mg-cheap-how-to-purchase-glycomet-no-rx
http://www.gorelations.com/blogs/5224/41415/loxapina-10mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-panama
http://share.nm-pro.in/blogs/post/100590#sthash.ZAFOxQNd.9uHiDo8A.dpbs
http://dmoney.ru/39061/azathioprine-generique-marche-securise-azathioprine-g%26%23233
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-piroxicam-20mg-sin-receta
https://madbuddy.club/blogs/post/25437
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/vigoran-sildenafil-citrate-bon-marche-et-securise-acheter-du
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-v-gra-safely-how-to-order-sildenafil-citrate-safely
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/clonidina-0-15-mg-comprar-gen-rico-mais-barato-rep-blica
http://showmeanswer.com/index.php?qa=37098&qa_1=ciavor-como-comprar-gen%C3%A9rico-de-forma-segura-brasil

Uwucu27

(Rihev66, 2018-12-18 20:46)

http://answers.codelair.com/23169/loratadina-como-comprar-sin-receta-forma-segura-costa-rica
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-tadafast-10-mg-cheap-tadafast-direct-purchaser-claims
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-mirtazapine-15-mg-how-can-i-order-remeron
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/erecsil-sildenafil-citrate-100mg-como-puedo-comprar-en-internet
http://explicitty.com/blogs/2028/41836/latisse-comprar-sin-receta-en-linea-uruguay
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/buy-vidalista-online-discount-vidalista-us
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-assurans-20mg-online-assurans-online-american-pharmacy
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/buy-cialis-20mg-online-can-i-purchase-tadalafil-no-rx-needed
http://amusecandy.com/blogs/post/435873
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zerect-120-mg-sin-receta-de-forma-segura
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ampin-amlodipine-gen-rico-r-pido-online
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/segurex-sildenafil-citrate-en-ligne-moins-cher-commander-rapide
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/o-commander-dertil-comment-avoir-du-dertil-en-pharmacie
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-valedonis-bon-marche-2018-sanofi-sildenafil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-virecta-online-where-to-buy-sildenafil-citrate-without
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/comprar-vedafil-sin-receta-urgente-usa-comprar-sildenafil-citrate
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-powerman-can-i-buy-sildenafil-citrate-cheap
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-tantrix-sem-prescri-o-na-internet-comprar
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/prograf-0-5mg-order-cheap-cheap-prograf-once-australia
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/loxitane-order-cheap-loxitane-discount-coupon-2019
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/triamcinolona-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicinas
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/acheter-jean-siagra-150-mg-site-francais-sildenafil-citrate-sans
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/achat-express-viagra-sildenafil-citrate-sildenafil-citrate-pas

Kepuq64

(Akevi34, 2018-12-17 11:28)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21375&qa_1=seguro-comprar-viagra-sildenafil-citrate-gen%C3%A9rico-brasil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-ciavor-tadalafil-gen-rico-envio-24-horas-internet http://opencu.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-viagra-sildenafil-citrate-120-mg-de-forma http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-frinova-25mg-on-sale-buy-frinova-coupons http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/comprar-videnfil-gen-rico-pre-o-internet-no-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cialis-60mg-buy-buy-cialis-online-info http://flutes.ning.com/profiles/blogs/neo-up-sildenafil-citrate-en-ligne-bon-marche-acheter-visa-ou http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-pour-commander-du-zeagra-sildenafil-citrate-120-mg-zeagra-en https://www.olliesmusic.com/blog/23793/farmacia-online-donde-comprar-generico-loxapine-envГ­o-rГЎpido-costa-rica/ http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-dejavu-gen-rico-e-quanto-custa-internet-no-brasil-quanto http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/clozaril-clozapine-50-mg-comprar-ahora-comprar-clozapine-por http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-safely-viagra-150-mg-without-a-prescription-top http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyad-tadalafil-60mg-r-pido-na-internet http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/buy-zuandol-150-mg-safely-can-you-get-zuandol-over-the-counter http://brooklynne.net/profiles/blogs/sinequan-doxepin-puedo-comprar-sin-receta-ahora-usa-comprar http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/calcium-acetate-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dali-tadalafil-gen-rico-n-o-precisa http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-pas-cher-acheter-sur-internet-livraison-rapide http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/vigoril-sildenafil-citrate-120mg-pas-cher-et-securise-vigoril-120 http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/cialis-60mg-buy-cheap-buy-cialis-surrey

Apoqo48

(Yefut98, 2018-12-16 13:07)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ciavor-40-mg-de-forma-segura http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/achat-express-doxycycline-100mg-pas-cher-sans-ordonnance-acheter http://bricolocal.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-onde-comprar-gen-rico-barato-portugal http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/escitan-120mg-onde-comprar-gen-rico-envio-24h-rep-blica http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/cheap-ceclor-250-mg-order-online-why-is-ceclor-on-backorder http://bricolocal.com/profiles/blogs/commander-pilule-siafil-sildenafil-citrate-en-ligne-siafil-prix http://jaktlumaczyc.pl/69200/tada-diario-40mg-como-comprar-generico-confianza-internet http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/62/11661/puis-je-acheter-du-cialis-cial http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-naproxenum-natricum-naproxen-sin-receta-entrega http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-siafil-150mg-where-to-buy-sildenafil-citrate-cheap http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-apicalis-tadalafil-sin-receta-al-mejor-precio-espa-a http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/naltrexona-como-comprar-gen-rico-frete-gr-tis-na-internet-brasil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-sessograh-25mg-cheap-cost-per-tablet-sessograh http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-exelon-rivastigimine-6-mg-gen-rico-com http://www.facecool.com/profiles/blogs/isoptin-120mg-onde-comprar-gen-rico-de-confianza-on-line-rep http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=171416&qa_1=cilafil-130mg-order-cilafil-sildenafil-citrate-ingredients http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/h-for-tadalafil-10mg-como-comprar-e-quanto-custa-pela-net http://flirtfinder4u.com/blogs/post/23659 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-diario-60mg-sem-prescri-o-online-brasil http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/zyad-onde-comprar-entrega-r-pida-online http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/66/11358/purchase-generic-sildenafilo-100 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fildlata-150-mg-sin-receta-de http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-en-ligne-acheter-livraison-24h-rx-pharmacy-acheter http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/generique-cianeo-10mg-acheter-bas-prix-acheter-cianeo-andorre http://showmeanswer.com/index.php?qa=37917&qa_1=erosfil-o%C3%B9-commander-commander-erosfil-bitcoin http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cheap-silvigo-120-mg-buy-online-how-to-order-sildenafil-citrate http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/silagra-sildenafil-citrate-o-commander-bas-prix-prix-sildenafil

Isoje42

(Xakij52, 2018-12-15 19:15)

http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-viagra-buy-in-tesco http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/daygra-sildenafil-citrate-como-comprar-sin-receta-de-calidad http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/silnafil-sildenafil-citrate-o-achat-bas-prix-sildenafil-citrate http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-blupill-sildenafil-citrate-120-mg-envio-24h-pela-internet http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-h-for-envio-rapido-online-h-for-pre-o-em http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-dejavu-100mg-urgente-pela http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-tadalafil-gen-rico-com-garantia http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-25mg-gen-rico http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/jovan-100mg-buy-safely-buy-jovan-uae http://jaktlumaczyc.pl/69114/silanil-sildenafil-acheter-sildenafil-citrate-pharmacie http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/vilgendra-sildenafil-citrate-200mg-comprar-barato-ecuador http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-jovan-150-mg-en-ligne-sildenafil-citrate-generique https://www.olliesmusic.com/blog/20099/mebeverine-135mg-como-comprar-en-farmacia-online-reino-de-espaГ±a/ http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-ciavor-tadalafil-sem-receita-via-internet http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tada-diario-40-mg-como-posso-comprar-mais-barato-tadalafil-10-mg http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-tadalafil-melhor-pre-o-via-internet-brasil http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17722 http://socialchangesa.com/blogs/post/34556 http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zenavil-60-mg-de-confianza http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/nexgra-120mg-pas-cher-internet-livraison-gratuit-peut-on-acheter http://dmoney.ru/38964/nevirapina-200mg-puedo-comprar-receta-garantia-puerto-rico http://share.nm-pro.in/blogs/post/93191#sthash.Bl3E8BHV.gVSpThnK.dpbs http://www.cavers.club/blogs/post/9204 http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/vivala-tadalafil-comprar-con-seguridad-espa-a http://recampus.ning.com/profiles/blogs/blupill-150mg-livraison-express-bon-prix-sildenafil-citrate http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/avafil-como-comprar-pago-visa-usa-comprar-sildenafil-citrate-50mg http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/dali-10mg-como-posso-comprar-pela-net-brasil http://ggwadvice.com//index.php?qa=52662&qa_1=generique-tadafast-tadalafil-commander-tadalafil-france http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/viraha-sildenafil-citrate-150mg-o-achat-achat-sildenafil-citrate http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-maximo-120mg-con-visa-venezuela-maximo

Cidax87

(Sijuz56, 2018-12-14 09:38)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/commander-en-ligne-viagra-sildenafil-citrate-50mg-bon-marche-o
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/viagra-donde-puedo-comprar-fiable-argentina
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/achat-duragra-sildenafil-citrate-150-mg-en-ligne-bon-marche
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-prazosin-minipress-de-forma-segura
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/62/12156/vigoran-buy-online-where-can-i
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-escitalopram-20-mg-order-online-where-to-order-lexapro
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/zyad-40-mg-comprar-gen-rico-na-internet-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21121&qa_1=meilleur-novalif-sildenafil-citrate-ligne-acheter-novalif
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-nitrofurantoina-furadantin-100mg-barato-no
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/eunice-comprar-con-seguridad-m-xico
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-75-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vigorex-sildenafil-citra-1
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/vigrande-sildenafil-citrate-25-mg-en-ligne-bon-prix-site-fiable
http://snopeczek.hekko.pl/228015/generico-tadalafil-internet-tadalafil-pre%26%23231-original
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/levothyroxine-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-ecuador
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/topiramato-100-mg-como-comprar-sin-receta-en-l-nea-panam
http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=166072&qa_1=tada-comprar-sin-receta-online-el-salvador
http://bioimagingcore.be/q2a/51123/metronidazol-comprar-receta-precio-andorra-comprar-flagyl
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-amiloride-5mg-cheap-how-can-i-order-frumil-guaranteed
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-lisinopril-hidroclorotiazida-sin-receta-al

Anina71

(Eciwo77, 2018-12-13 21:12)

http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cyproheptadina-al-mejor
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/332888
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-gen-rico-de-forma-segura-na
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-sildenafil-krka-150mg-achat-de-sildenafil
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/75/11897/order-discount-sildenax-100mg-online-can-i-buy-sildenafil-cit
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tagra-tadalafil-20mg-con
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/nexium-40-mg-puedo-comprar-sin-receta-fiable-estados-unidos
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-tazzle-tadalafil-10-mg-sin-receta-ahora-usa-pastilla
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/seler-sildenafil-citrate-en-ligne-baisse-prix-achat-sans
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/evista-60mg-buy-safely-how-can-i-buy-raloxifene-safely
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-anastrozole-1-mg-en-ligne-anastrozole-ordonnance
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/dali-tadalafil-comprar-barato-pela-net
http://brooklynne.net/profiles/blogs/site-fiable-achat-metronidazole-metronidazole-flagyl-en-ligne
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/glucophage-metformin-500mg-comprar-sin-receta-con-garantia
https://www.loosemusicent.com/blogs/1193/13132/order-zestogra-200-mg-online-where-to-order-zestogra-online
http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-vigradina-150mg-safely-where-can-i-purchase-sildenafil
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-nu-ranit-ranitidine-150mg-sin-receta-en-l

Test, just a test

(AndreKnica, 2018-12-12 03:37)

Hello. And Bye.

Yubot69

(Bajuv82, 2018-12-10 11:46)

http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-megafil-tadalafil-40-mg http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/oximum-120mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-fiable-m-xico-oximum http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/disulfiramo-500-mg-comprar-fiable-argentina-comprar-antabuse-500 http://quainv.com/blogs/post/49371#sthash.Sw1g7Sii.uXP5M8Wi.dpbs http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/acheter-nexofil-sildenafil-citrate-25-mg-en-ligne-ou-commander-du http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/lamotrigine-50mg-pharmacie-lamotrigine-prix-france http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-nicaragua http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/low-price-darculin-150-mg-order-online-where-to-buy-sildenafil http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/novalif-order-cheap-buy-novalif-tablet http://www.prds66.fr/profiles/blogs/order-famciclovir-250mg-cheap-generic-famciclovir-online-without http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-valedonis-50-mg-sin-receta-de-forma http://opencu.com/profiles/blogs/uagra-200mg-donde-comprar-sin-receta-mas-barato-ecuador http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-kamagra-soft-sildenafil-citrate-urgente http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/discount-seleg-130mg-buy-online-how-can-i-order-sildenafil http://bioimagingcore.be/q2a/51086/purchase-kemadrin-online-purchase-procyclidine-shipping http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/vegarra-sildenafil-citrate-150mg-sur-internet-commander-sans http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/27307 http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/discount-buspar-10mg-order-online-price-of-buspar-in-the http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bifort-sildenafil-citrate-sin-receta http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-isossorbida-40-mg-gen-rico-sem-prescri-o-internet-brasil http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/site-achat-zumbar-acheter-zumbar-cheque http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/comprar-ah-zul-130-mg-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-pela http://wu-world.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-yasmin-0-03-mg-gen-rico-entrega-r-pida http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alsigra-100mg-env-o-libre-honduras

Oxoli69

(Gesol30, 2018-12-08 20:22)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/tada-tadalafil-10mg-comprar-sem-prescri-o-pela-net-brasil http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/viagra-generique-sur-le-net-bon-marche-achat-sildenafil-citrate http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-cipro-ciprofloxacin-pre-o http://www.facecool.com/profiles/blogs/viagra-130-mg-bon-marche-securise-acheter-sildenafil-citrate-25 http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-sollevare-sildenafil-citrate-120-mg-de-forma http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lincomicina-500-mg-sin-receta-env-o http://ask2learn.com/?qa=7131/acheter-ramelteon-mg-le-ramitax-est-en-vente-libre-en-france http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-venlor-env-o-gratis http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-40mg-gen-rico-sem-prescri-o-no http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20919&qa_1=cialis-como-posso-comprar-gen%C3%A9rico-sem-receita-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-erecta-25mg-without-prescription-order-erecta-online http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-mecfil-en-ligne-bas-prix-sans-ordonnance-sildenafil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-viagra-130-mg-fiable-espa-a-comprar-sildenafil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-macrobid-nitrofurantoin-monohydrate-gen-rico-r-pido-pela http://bricolocal.com/profiles/blogs/low-price-lumix-25-mg-order-online-non-prescription-lumix-online http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-sildenazinn-sildenafil-citrate-sin-receta http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-refren-envio-48-horas-online http://snopeczek.hekko.pl/229091/sildenafil-citrate-comprar-farmacia-online-republica-comprar http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/dilantin-phenytoin-livraison-express-phenytoin-generique-en-ligne http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-zyad-no-prescription-where-to-buy-tadalafil-no-rx http://football.ning.com/profiles/blogs/tadityl-order-online-can-i-purchase-tadalafil-cheap http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-y-pagar-con-visa-usa http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tantrix-sildenafil-citrate-sin

Quxok73

(Ehisi26, 2018-12-06 00:51)

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-vasifil-sildenafil-citrate-al-mejor http://bobford.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-snafi-20-mg-env-o-libre-puerto-rico-comprar http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sildenon-sin-receta-barato http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-tadityl-tadalafil-achat-de-tadalafil-au http://brooklynne.net/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-dejavu-sildenafil-citrate-200mg-via http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/nolvadex-10mg-onde-comprar-sem-prescri-o-pela-net-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigrasol-25mg-sin-receta-de http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/remenafil-donde-comprar-de-calidad-espa-a-comprar-remenafil-200 http://www.facecool.com/profiles/blogs/edalis-tadalafil-livraison-discrete-edalis-20-en-belgique-acheter http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21344&qa_1=apicalis-60mg-order-can-i-buy-tadalafil-no-rx-required http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-100mg-where-can-i-order-sildenafil-citrate-no-need http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-prilo-sildenafil-citrate-pre-o-pela-internet-brasil http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-erectimax-without-rx-where-can-i-buy-sildenafil-citrate-quick http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-ursodiol-150mg-on-sale-canadian-pharmacy-generic-ursodiol http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-dejavu-150-mg-na-internet-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-licosil-sildenafil-citrate-150-mg-acheter http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-idroquark-env-o-r-pido http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17244 http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-diario-gen-rico-internet-brasil http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/dinamico-130-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-pago-visa-puerto http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-escitalopram-5-mg-entrega

Hixub86

(Cerur11, 2018-12-03 22:17)

https://mylittlegirlsuicide.tumblr.com
https://fuckthemajortomyeah.tumblr.com
https://howsdoesitwork.tumblr.com
https://dylenalover.tumblr.com
https://lordeismydxp.tumblr.com
https://fallen-lord-cypher.tumblr.com
https://buy-furazolidone-safely.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://suicidegirl911.tumblr.com
https://lartestunetoile1.tumblr.com
https://ninaskrilova.tumblr.com

Izaxi29

(Wezak46, 2018-12-03 09:26)

https://nao-acorde.tumblr.com https://pandinhah-suicidah.tumblr.com https://intrxsiverium.tumblr.com https://mysafeport.tumblr.com https://oqueelaera.tumblr.com https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com https://urbanparadise.tumblr.com https://entorpecida1.tumblr.com https://fuckthemajortomyeah.tumblr.com https://algoll.tumblr.com https://thatloginceshipper.tumblr.com https://daisydaehwi.tumblr.com https://013927.tumblr.com https://strangekoi.tumblr.com https://alberthxy.tumblr.com https://themaynards624.tumblr.com

Pinom71

(Eyisa19, 2018-12-02 20:46)

https://thickgoku.tumblr.com https://our-theory-of-gravity.tumblr.com https://themaynards624.tumblr.com https://suicidegirl911.tumblr.com https://lartestunetoile1.tumblr.com https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com https://siga-osol-contemple-alua.tumblr.com https://bashayer711.tumblr.com https://paranoid-subzero-doll.tumblr.com https://cayden420.tumblr.com https://le-petit-yeol.tumblr.com https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com https://timetomakechimmyfuckingchangas.tumblr.com https://menamorasereia.tumblr.com

Fozew99

(Avizi08, 2018-12-01 12:15)

https://hsseniorstudyblr.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com
https://silverslip.tumblr.com
https://fallen-lord-cypher.tumblr.com
https://cxxtbala.tumblr.com
https://hyuuga-lisboa.tumblr.com
https://tiodollynh0.tumblr.com
https://oteu-reino-vem.tumblr.com
https://minjoooonie.tumblr.com
https://smileky.tumblr.com
https://themaynards624.tumblr.com
https://garotaaapaixonada.tumblr.com
https://nao-acorde.tumblr.com

Ixeme02

(Lekeq10, 2018-11-30 17:28)

https://lordeismydxp.tumblr.com
https://horngryinberlin.tumblr.com
https://2310-3110.tumblr.com
https://ray-arruda.tumblr.com
https://rascheplan.tumblr.com
https://01-maddy-12.tumblr.com
https://alexandra-brl.tumblr.com
https://hyuuga-lisboa.tumblr.com
https://hayathoughts.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com
https://the-heroic-potato.tumblr.com
https://fcymb.tumblr.com
https://palavradepoder.tumblr.com
https://mamalyl.tumblr.com
https://cayden420.tumblr.com
https://dreamingofsehun.tumblr.com
https://oteu-reino-vem.tumblr.com
https://elazul-es-un-color-calido.tumblr.com


« previous

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

next » 

 

PortraitLast picture


Contact

Devender singh bhati

jodhpur
rajasthan

9983436022

bastwa_2006@yahoo.com

Analog Flash Clockdev Live Traffic


Digital Flash Clock


facebook


FLAG COUNTER


google

__UP_tagline__

View group

]]>


Mail list
Archive

Calendar
<< September >>
<< 2019 >>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Statistics

Online: 4
Total: 1148676
Month: 9104
Day: 250